Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 20

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 2832 Views

a)Ploché strechy – Podľa STN 73 1901 má plochá strecha sklon od 0° do 10° (17,4 %). Sklon

sa vytvára násypom, nadbetónovaním alebo uložením stropnej konštrukcie v sklone strechy.
Rozdelenie podľa počtu strešných plášťov: jednoplášťové, dvojplášťové, viacplášťové.
Môžu sa vyhotoviť ako vetrané alebo nevetrané, monolitickou alebo montovanou technológiou
výroby.
Jednoplášťová strecha – oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jeden strešný plášť. Ak
sa v jeho skladbe nachádza systém vetracích kanálikov pripojených na vonkajšie ovzdušie, nazýva
sa takáto strecha vetraná. Môžu byť vetrané, nevetrané, s opačným poradím vrstiev a zelené.
Dvojplášťová strecha – oddeľuje vnútorný priestor od vonkajšieho dvojicou strešných plášťov,
v ktorých dolný plášť je súčasne stropom nad posledným podlažím a horný plášť je nosičom
krytiny. Medzi obidvoma je vzduchová medzera, ktorá môže byť neprielezná, prielezná alebo
priechodná (môže slúžiť aj ako pôjdový priestor). Dvojplášťové strechy môžu byť vetrané alebo
nevetrané.
Viacplášťová strecha – je vytvorená viac ako dvoma strešnými plášťmi, oddelenými od seba
vzduchovými medzerami.

Podľa využitia:
Účelová plochá strecha – je určená na trvalé využívanie, jej nosná konštrukcia, skladba vrstiev
strešného plášťa a úprava doplňujúceho súvrstvia musí zodpovedať predpokladanému druhu
prevádzky. Delenie podľa:
– druhu trvalého využívania: terasy, vegetačné, parkoviská, športovanie, technické zariadenia,
kombinované.
– zostavy strešného plášťa: jedno-, dvoj- a viacplášťové.
– priestoru umiestneného pod strechou: nad vykurovacím alebo nad nevykurovacím priestorom.
Nepochôdzna – prístup na ňu je povolený len pri oprave strechy, aby nedošlo k poškodeniu.
Pochôdzna – je určená na rekreačné, parkovacie, pristávacie, telovýchovné účely, terasy, tenisové
kurty, reštaurácie…
Pojazdné (parkoviská, pristávacie plochy) skladba musí zodpovedať danému účelu.
Vegetačné ( pestovanie zelene )
Podľa spôsobu odvodnenia: bezspádové, spádové.

Vrstvy strešného plášťa plochých striech
– základné vrstvy: nosná vrstva strešného plášťa a krytina, ktoré musia byť v každom strešnom
plášti.
– doplnkové vrstvy:
– spádové: vytvárajú požadovaný sklon strešného plášťa, robí sa z násypu, z perlitbetónu.
– parotesné: obmedzuje alebo úplne zamedzuje prenikanie vodnej pary z vnútorných priestorov
do strešného plášťa, (Pebit A, R, S, Kreganit R,S).
– mikroventilačné: vyrovnáva rozdielne tlaky vodnej pary medzi ovzduším a daným miestom
strešného plášťa.
– ochranné: chránia krytinu pred poškodením.
– pomocné: chráni tepelnoizolačnú vrstvu proti vlhkosti počas vyhotovovania strešných vrstiev.
– hydroizolačné, vzduchové, podhľadové
– dilatačné: umožňuje vzájomný posun dvoch alebo viacerých susedných vrstiev.
– separačné: oddeľujú vrstvy strešného plášťa.
– tepelnoizolačné – zamedzujú prestup tepla, zhotovuje sa z perlitbetónu, z keramzitu, škvary,
piesku, perlitu, z čadiču, z penového skla, z extrudovaného polystyrénu.
– podkladová – vytvára vhodný podklad pre ďalšie vrstvy.

Atika je horizontálna previsnutá nosná konštrukcia, ktorá vystupuje nad plochú strechu, dotvára
architektonický a estetický vzhľad objektu a môže byť murovaná alebo železobetónová. Horná
hrana je vyspádovaná smerom do objektu a oplechovaná klampiarskou konštrukciou. Vnútorná
strana atiky je olemovaná klampiarskou konštrukciou. Atika vystupuje nad plochú strechu najmenej
150 mm nad úrovňou strechy.

b)Balkóny – sú predsadené horizontálne plošné konštrukcie ktoré vystupujú z líca fasády

domu v úrovni podložia, môže mať rôzny pôdorysný tvar, chránený zábradlím v= 1100mm.
Budujú sa ako konzolové dosky. Ich najmenšia hrúbka vo votknutí sa navrhuje 1/10 vyloženia.
Z tepelno-technického hľadiska je treba vyvarovať sa vzniku tepelných mostov. Má byť dokonale
zakotvený do nosnej konštrukcie. Pri väčšom vyložení ako 800 – 1200mm balkón nepriaznivo
zatieňuje priľahlé miestnosti.
Nosná konštrukcia balkóna – je ňou najčastejšie konzola alebo nosník s previsnutým koncom.
Výstuž sa ukladá hore.

Rozdelenie balkónov podľa účelu:
obytné – min rozmer 1,20 x 2,20 m
hospodárske – min rozmer 1,20 x 1,50 m

Rozdelenie balkónov podľa tvaru:
– francúzsky balkón
– malý balkón
– voľne posadený balkón (predsadený)
– kútový balkón
– čiastočne zapustený balkón (polozapustený) – vytvára ochranu voči poveternostným vplyvom.
Nevýhodou tohto typu
sú náročnejšie požiadavky na detailné riešenia, ako aj materiálové
a priemyselné prevedenie.(vznik tepelných mostov)
– zapustený balkón (loggie) – tento typ balkónu ja najvhodnejší z hľadiska ochrany pred vplyvom
počasia. Loggia sa líši od balkónov staticky jednoduchšou konštrukciou, pretože loggiová doska
má po obidvoch stranách nosné dosky. Môže byť: zapustená, polozapustená, predsadená, združená
alebo priebežná.
– prebiehajúci balkón – pavlač, umožňuje prístup k viacerým bytom.
– balkón rôznych zapustení a tvarov

Rozdelenie balkónov podľa konštrukcie:
– zavesený balkón – nie je pevnou súčasťou stavby a preto nevzniká možnosť zatekania na spojoch
do objektu.
– votknutý balkón – konštrukcia pevne spojená so stavbou, štandardný spôsob.

Rozdelenie balkónov podľa použitého materiálu:
Drevené – nutná povrchová ochrana, pri rekonštrukciách.
Kamenné konzoly
Oceľové, kovové – ochrana voči korózii
Železobetónové – monolitické, prefabrikované (dokonale votknutá doska)
kombinované

c) Tipológia rodinných domov

Rodinný, bytový, v zástavbe(4 a viac bytov), samostatne stojaci, dvojdom, radová zástavba,
terasový, átriový, vila, …

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!