Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 1

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 4419 Views

a) Staviteľstvo

Význam a úloha stavebníctva- výroba nových objektov, rekonštrukcia, rozširovanie
– vedecko – technický rozvoj vo výskumnej a vývojovej oblasti
Stavba – je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov,
ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
Pevným spojením so zemou sa rozumie:
• Spojenie pevným základom
• Upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú
stavbu
• Ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe
• Pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia
• Umiestnenie pod zemou
Stavebný objekt – je priestorovo, plošne a technicky samostatná časť stavby s účelovo
vymedzenou funkciou.
Stavebný pozemok – je časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom
zóny alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.
Členenie stavieb – podľa vyhotovenia a účelu
1. POZEMNÉ STAVITEĽSTVO
a) Bytové budovy – sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je
určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria: bytové domy, rodinné domy,
ostatné budovy na bývanie(DM MY)
b) Nebytové budovy – sú stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej
podlahovej plochy určená na nebytové účely. Napr.: hotely, motely, penzióny.

2. INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO – mosty, cesty, letiská, plochy a úprava území.

Priemyselné: veže, stožiare, komíny. Vodné: nádrže, priehrady, hrádze.

Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným
požiadavkám na stavby.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STAVBY sú:
1. mechanická odolnosť a stabilita stavby
2. požiarna bezpečnosť stavby
3. hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia
4. bezpečnosť stavby pri jej užívaní
5. ochrana pred hlukom a vibráciami
6. energetická úspornosť a ochrana tepla stavby

Stavenisko – je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie

stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných
zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia na staveniska;
zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Požiadavky na stavenisko:
1.
zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia a to aj prípadne aj úplným ohradením
2.
označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby
3. mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej
komunikácie, na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na
prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť
4.
umožniť bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenia zariadenia staveniska
5.
umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
6.
mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu
7.
mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb
vykonávajúcich stavebné práce
8.
byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na
stavenisku a a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov

Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania

stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým, výrobným, skladovacím
a sociálnym účelom; týmto účelom slúžia dočasne
Výstavba – je súhrn stavebných prác vrátane dodávok stavebných materiálov, strojov,
zariadení, ich montáže a inventáru.

Hlavný účastníci výstavby

Investor – stavbu financuje, pripravuje a zabezpečuje, svoje požiadavky stanovuje
v investičnom zámere

Generálny projektant – organizácia alebo oprávnená osoba vykonávať projektovú činnosť.
Spracúva projektovú dokumentáciu. Počas realizácie vykonáva autorský dozor.

Dodávateľ – dodávka a vyhotovenie stavby. Zodpovedá za stavbu od prevzatia pozemku až
po odovzdanie.

Dovozca – dovoz prác a výrobkov zo zahraničia, firma oprávnená na zahranično – obchodnnú
činnosť.

Výsledkom práce všetkých účastníkov stavby je realizovaná stavba, ktorá sa po kolaudačnom
jednaní odovzdá investorovi do užívania.

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!