Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 17

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3688 Views

a) Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, podlahy

Hlavná funkcia vodorovných nosných konštrukcií: – deliaca a nosná
-deliaca – rozdelenie priestoru budovy vo vertikálnom smere na jednotlivé podlažia
-nosná – bezpečne prenáša zaťaženie vlastnou tiažou, trvalé aj dynamické zaťaženie zvislými
nosnými konštrukciami budovy

Prvky vodorovných nosných konštrukcií – stropy, podlahy.

Funkcia, požiadavky na stropy a zaťaženie stropov:
Funkcia stropov – rozdeliť priestor budovy vo vertikálnom smere na jednotlivé podlažia.
– musia byť dostatočne tuhé s minimálnym priehybom
– hrúbka má byť čo najmenšia a majú byť trvanlivé a zároveň musia byť úsporné.
Požiadavky na stropy:
1. Statická – únosnosť a stabilita
– tuhosť – vodorovné sily(vietor), zaistenie priestorovej tuhosti (vence a stuženie)
– priehyb stropu
2. Izolačná – tepelno izolačné požiadavky – vo vnútornej konštrukcii pri prestupe tepla v
ustálenom a neustálenom teplotnom stave, tepelný odpor posudzujeme ho
v prípade rozdielu teplôt nad a pod stropom
– zvukovo izolačné požiadavky – kroková nepriezvučnosť
– vzduchová nepriezvučnosť
– izolácia proti chveniu a otrasom – výťahy- pružné kotvenie a pružné podložky
– vodotesnosť – miestností s mokrou prevádzkou – kúpeľne, sauny a pod.
– odolnosť proti požiaru a chemickým vplyvom – Teplota konštrukcie na povrchu
na strane odvrátenej od ohňa nesmie byť vyššia ako 150°C. Nesmú vzniknúť
trhliny, ktorými by sa mohol požiar rozšíriť.
3. Estetická a architektonická – súvisí s dispozičnou variabilitou. Je viazaná na veľkosť
rozponu a možnosť podoprenia stropov v ľubovoľnom
mieste. Zahrňuje riešenie konzol a priestupov.
Zaťaženie stropov – stále a nahodilé (dlhodobé, krátkodobé, mimoriadne)
Požiadavky na stropné konštrukcie:
– rozpon + konštrukčná výška stavby
– účel stavby
– celková hrúbka, materiál, tvar podhľadu, technológia(monolitická, montovaná, kombi.)
– únosnosť, uloženie
– plošná hmotnosť
– horizontálna tuhosť
– akustické a teplotechnické vlastnosti(izolačné)
– požiarna odolnosť
Popíšte základné rozdelenie stropov:
– podľa materiálu rozoznávame tieto základné skupiny stropov:
drevené stropy – sú vhodné z tepelnoizolačného aj zvukovoizolačného hľadiska, majú
ľahké a rýchle prevedenie, okamžitú a vysokú únosnosť a variabilitu. Nevhodné sú z hľadiska
požiarnej bezpečnosti. Vyžadujú kvalitné drevo a dokonalú impregnáciu, nedostatočne
stužujú stavbu a majú veľký priehyb. V súčasnosti na drevené stropné konštrukcie narazíme
len pri rekonštrukciách starších budov alebo pri výstavbe rekreačných objektov. Podľa
konštrukcie rozoznávame drevené stropy – povalové, trámové, fošňové.

keramické stropy – ľahko sa montujú. Ak sa používajú montážne prostriedky, debnenie
stropu je úspornejšie, majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a vytvárajú nosný pohľad.
Nevýhody majú nižšie zvukovo izolačné vlastnosti.
železobetónové stropy – majú nosnú časť zo železobetónu, ktorý určuje ich vlastnosti,
predovšetkým stabilitu, únosnosť, nehorľavosť, takmer neobmedzenú trvanlivosť.
Železobetónové stropy rozdeľujeme podľa technológie na monolitické ( doskové, trámové,
rebierkové, kazetové, hríbové, bezprievlakové) a montované.
Monolitické sa vytvárajú priamo na stavbe betónovaním do pripraveného debnenia, v ktorom
je uložená oceľová výstuž. Výhodou je možnosť zastropenia akéhokoľvek pôdorysu aj
nepravideľného, dokonalé stuženie objektu v priečnom i pozdĺžnom smere, malý priehyb
konštrukcie. Nevýhodou je veľká prácnosť, zvýšené náklady na debnenie, výstuž, dopravu
betónovej zmesi, a sú ťažké.
Montované – delenie prvkov na –stropné nosníky, stropné nosníky a stropné vložky,
prefabrikované ŽB dosky, panely. ŽB dosky môžu byť buď predpäté alebo nepredpäté.
Výhodou rýchla sériová výroba, presnosť výroby jednotlivých prvkov, malá pracnosť na
stavbe, rýchla montáž priamo z dopravných prostriedkov, úplné alebo čiastočné vylúčenie
mokrých procesov zo stavby, okamžitá únosnosť, menšia závislosť od počasia. Nevýhodou
je možnosť použitia len do určitých rozponov a na obmedzené zaťaženie, vysoká hmotnosť,
potreba špeciálnych prepravných prostriedkov a zdvíhacích zariadení, citlivosť prefabrikátov,
zlé izolačné vlastnosti.
oceľové stropy – nosná časť môže byť z oceľových priehradových nosníkov alebo
z oceľových plechov tvarovaných za studena
sklobetónové stropy
Kombinácia železobetónu so sklom je možná, pretože obidva materiály majú približne
rovnaký súčiniteľ tepelnej rozťažnosti. Pri vytváraní väčších plôch treba stropnú konštrukciu
dilatovať na menšie dilatačné celky.

Popíšte základné požiadavky na podlahy:
Podlahové konštrukcie sú najviac mechanicky namáhané, kladú sa na ne vysoké nároky
z hľadiska tepelnej, zvukovej a vodovzdornej izolačnej schopnosti vrstiev, z hľadiska
bezpečnosti pohybu. Zhotovujú sa ako viacvrstvové konštrukcie.
Podlahy spolu so stropom zabezpečujú vzduchovú nepriezvučnosť, krokovú nepriezvučnosť,
tepelnú izoláciu proti priľahlým priestorom a minimálnu odnimateľnosť tepla. Okrem tohto sú
dôležité statické parametre – priehyb stlačiteľnosti, odolnosť voči nárazom, svetelnotechnické
parametre a materiálové vlastnosti. Najväčší vplyv na voľbu vrstiev majú akustickofyzikálne
a tepelnofyzikálne parametre.
Základné funkčné vrstvy podlahy:
Nášľapná vrstva – pružnosť, nešmykľavosť, bezprašnosť
Roznášacia vrstva môže tvoriť s nášľapnou vrstvou jeden celok
TI vrstva
Zvukoizolačná vrstva – má za úlohu tlmiť krokový zvuk a súčasne prispievať k tlmeniu
zvuku prenášanému vzduchom
Vodoizolačná vrstva – uplatňuje sa väčšinou pri podlahách na teréne, v kúpelniach a WC
Stropná konštrukcia

Dilatačná škára je pružný spoj stavby, pretože stavba sadá.
Pracovná škára – vzniká pri pracovných postupoch, ktoré sa robia každý v inom čase
napríklad že najprv sa spravia základy a potom neskôr múry.

b)Plasty
– sú umelé hmoty, polyméry, plastické látky, doplnok alebo náhrada prírodných alebo
umelých materiálov. V niektorých prípadoch majú lepšie vlastnosti ako klasické materiály.
Delenie plastov:
1. Prírodné polyméry – kaučuk, živice, celulózy, škroby
2. Biopolyméry
3. Sintetické polyméry – polystyrén
Vlastnosti plastov:
• Nízka priepustnosť vodných pár – hromadenie vlhkosti, zrážanie vodných pár
• Nízky modul pružnosti – malá tuhosť
• Vysoký súčiniteľ tepelnej rozťažnosti
• Nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti
• Nízka elektrická vodivosť
• Vysoký stupeň horľavosti
• Odolnosť voči pôsobeniu kyselín a zásad
Použitie plastov v stavebníctve
• Izolačné materiály – TI, HI
• Materiály na povrchové úpravy
• Rúrové materiály – rozvody
• Okenné a dverné profily
• Lepidlá a tmely
Použitie plastov pri vyhotovovaní povrchových úprav podláh
Podlahové výrobky musia spĺňať funkčnosť, hygienickosť, estetickosť. Patri sem:
• Podlahové povlaky – textilné a plášťové povlaky – koberce, guma, PVC
• Monolitické podlahoviny – dôležité dodržať technologický postup výrobcom
a.) Stierkové – vodohospodársky priemysel
b.) Liate samonivelačné – vyznačujú sa schopnosťami, že sa po nanesení samé
vyrovnajú, obytné a občianske stavby a špeciálne výrobne
c.) Polymérmaltové – najdrahšie, najkvalitnejšie podlahoviny z plastov, sú
bezškárové, pružné, obrusovzdorné, s výbornou chemickou odolnosťou

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!