Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 19

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3799 Views

a) Strešné konštrukcie

Strecha plochá alebo šikmá je stavebná konštrukcia nad chráneným alebo vnútorným
prostredím a je vystavená priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov vonkajších
vplyvov. Nazývame ju piatou fasádou domu. Výrazne ovplyvňuje archtektonický charakter
objektu. Musí spĺňať požiadavky na teplotechnické vlastnosti pre prechode tepla, difúzii
vodnej pary a prievzdušnosti dané STN: Povrchová úprava strechy stavby musí spĺňať
požiadavky na zabránenie šírenia prelietavého ohňa a ohňa po povrchu. Súčasťou hlavnej
nosnej konštrukcie môže byť i podperná konštrukcia strešného plášťa a zavetrovanie.
Skladá sa z viacerých vrstiev, ktoré plnia nosnú, hydroizolačnú, tepelnoizolačnú, spádovú,
podkladovú, ochrannú, dilatačnú, vegetačnú a pohľadovú funkciu
Skladba strešnej konštrukcie je z nosnej konštrukcie (prenáša zaťaženie od strešného plášťa,
vody, snehu, vetra,..), doplnkovej konštrukcie a z jedného alebo niekoľkých strešných
plášťov.

Hlavná úloha – prenášanie stálych zaťažení od vlastnej hmotnosti strešného plášťa,
podhľadu a náhodilého zaťaženia (sneh, vietor) do zvislých nosných konštrukcií.
Strešný plášť – je časť strechy bez nosnej konštrukcie, ktorá chráni vnútorný priestor pred
vonkajšími vplyvmi a zabezpečuje požadovaný stav vnútorného prostredia.
Základné vrstvy strešného plášťa – nosná vrstva strešného plášťa a krytina(hydroizolačná
vrstva.

Požiadavky na nosnú konštrukciu zastrešenia
• druh a účel objektu
• usporiadanie podpier
• druh krytiny
• požiadavky na tepelnú izoláciu
• zaťaženie
• ostatné požiadavky (protipožiarne)

Rozdelenie striech:
– podľa tvaru: rovinné strešné plochy, zakrivené strešné plochy, kombinované
– podľa sklonu: ploché strechy 0° – 10°, šikmé strechy 10° – 45°, strmé strechy viac ako 45°
– podľa zostavy strešného plášťa: jednoplášťové, dvojplášťové (vzduchová medzera),
viacplášťové (vzduchové medzery)
– podľa vzduchovej vrstvy: uzavretá vrstva, napojená na vonkajšie ovzdušie, odvetraná,
prevetrávaná, kombinovaná
– podľa riešenia prenikania vodnej pary do strechy: s parotesnou a bez parotesnej vrstvy
– podľa druhu použitej krytiny: so skladanou krytinou, s povlakovou krytinou, kombináciou
– podľa difúzneho odporu krytiny: vzduchopriepustné, vzduchonepriepustné, kombinované
– podľa využitia: pochôdzne – musia mať zaistený bezpečný prístup a musia byť urobené
opatrenia zaisťujúce bezpečnosť prevádzky na strešnej ploche
(vegetačné), nepochôdzne (len nevyhnutné údržba strechy)
– podľa technológie výroby: monolitické, montované, kombinované
– podľa strešnej konštrukcie: jednopodlažné – sú zastrešené strešnými väzníkmi, škrupinami
viacpodlažné – krov, plochá strecha
– podľa rozpätia: malé rozpätie do 9 m, stredné rozpätie 12 – 36 m, veľké a mimoriadne
rozpätie nad 36 m

Popíšte hlavné názvoslovie strechy:
Krov – je základ strechy plní funkciu nosnej konštrukcie.
Hrebenáč, nárožie, úžľabie, štít, odkvapová hrana, valba, polvalba.
Vikier, strešné okno – sú to doplnkové konštrukcie.
Strešný plášť – je to časť strechy bez nosnej konštrukcie, ktorá chráni vnútorný priestor
pred vonkajšími vplyvmi a zabezpečuje požadovaný stav vnútorného prostredia. Je zložený
z niekoľkých vrstiev, ktoré musia odolávať vode, vetru, snehu, zime, teplu prachu či tlaku.
Krytina – Chráni vrstvy strešného plášťa a všetko, čo sa nachádza pod strechou, pred
vonkajšími poveternostnými vplyvmi, najmä pred vodou vo všetkých jej skupenstvách a aj
pred prachom a vetrom. Je to posledná vrstva strešného plášťa. Je položená na nosnej vrstve
strešného plášťa.

Rozdelenie striech:

– Ploché strechy:

– druhu trvalého využívania: terasy, vegetačné, parkoviská, športovanie, technické
zariadenia, kombinované.
– priestoru umiestneného pod strechou: nad vykurovacím alebo nad nevykurovacím
priestorom.
– spôsob odvodnenia: bezspádové, spádové.
– počtu strešných plášťov: jednoplášťové, dvojplášťové, viacplášťové.
Môžu sa vyhotoviť ako vetrané alebo nevetrané, monolitickou alebo montovanou
technológiou výroby.
– Účelová plochá strecha:
Nepochôdzna – prístup na ňu je povolený len pri oprave strechy, aby nedošlo k poškodeniu.
Pochôdzna – je určená na rekreačné, parkovacie, pristávacie, telovýchovné účely, terasy,
tenisové kurty, reštaurácie…
Pojazdné (parkoviská, pristávacie plochy) skladba musí zodpovedať danému účelu.
Vegetačné ( pestovanie zelene )

– Šikmé a strmé strechy:

– typu použitého systému – klasické; väznicové – krov so stojatou stolicou, s ležatou stolicou;
novodobé – úsporné…
– sklonu: šikmé (5º-45º), strmé (45º-90º)
– podľa tvaru:
Pultová strecha – tvarovo najjednoduchšia
Sedlová strecha – vnútorný priestor je využiteľný po celej dĺžke
Valbová strecha – ukončená šikmým skosením – valbou
Polvalbová strecha
Stanová strecha – má tvar ihlana nad štvorcovým alebo pravidelne polygónovým pôdorysom
Manzardová strecha – má spádové plochy zalomené tak, že spodná časť má väčší a vrchná
časť menší sklon. Tým sa zväčší podkrovný priestor, ktorý tak možno v max. miere využiť na
bývanie.
kombinované tvary striech

Vnútorná klíma – Výsledkom zabezpečenia optimálne vnútornej klímy podstrešných
priestorov získame tepelný komfort a kvalitu vnútorného vzduchu. Závisí od kúrenia
a následného vetrania.
Zložky vnútornej klímy: tepelno-vlhkostná zložka, svetelná zložka, akustická zložka,
aerosólová zložka, mikrobiálna zložka.

Vonkajšia klíma – strešný plášť je vystavený početným faktorom vonkajšej klímy, ký. majú
rôzny charakter:
– fyzikálne faktory – voda, ľad, vzduch, sl. žiarenie
– chemické faktory – kyslé dažde, výpary
– biologické faktory – huby, plesne
– geologické faktory – seizmické faktory – posun pôdy, spodná voda
– mechanické faktory – pôsobenie vetra, strojov a poškodenie materiálov strešnej konštrukcie
– pôsobenie ohňa

b) Drevo – najstarší stavebný materiál; jediná surovina, čo dorastá; dôležitá pre životné

prostredie; v stavebníctve sa používa ako konštrukčný prvok a doplnkový materiál.
Výhody: nízka objemová hmotnosť, dobrá pevnosť a opracovateľnosť, nízka zvuková
a tepelná vodivosť, dlhá životnosť, druhotné využitie, zvláštnosťou je ANIZOTROPIA – má
v rôznych smeroch rôzne vlastnosti.
Nevýhody: Hygroskopia – schopnosť prijímať vlhkosť z prostredia – zmeny tvaru,
zosychanie, napučenie; horľavosť, nízka odolnosť voči rastlinným a živočíšnym škodcom.
Dreviny poznáme: a) ihličnaté dreviny – smrek, jedľa, borovica,
b) listnaté dreviny – dub, buk
c) tvrdé – buk, dub, hruška, jaseň
d) mäkké – smrek, lipa, jedla
Výrobky z dreva:
1. Gulatina – kmeň stromu aj s kôrou, výrezy – stĺpy, stojky, pilóty, polgulatina –
zavetrovanie, klieštiny.
2. Tičovina (žrďovina) – oplotenie
3. Rezivo
a.) Doskové – dosky, fošne, krajnice
b.)Polohranené rezivo – vankúše, trámy, povaly
c.) Hranené rezivo – hranoly, hranolčeky, kratina
d.)Drobné rezivo – lišty, laty
4. Ostatné výrobky z gulatiny – podvaly (železnice), dlažbové dosky, podlahové ulysy,
parketové dielce, dyhy (vznikajú delením prírodného dreva, krájaním a lepením pri výrobe
nábytku

Uskladňovanie dreva
– Norma káže, že každé drevo musí byť do 3 dní správne uskladňované, rezivo nikdy
neukladáme na zem, betónové podklady min 500 mm od terénu
– Malo by byť chránené prístreškom
Ochrana dreva: proti poveternostným podmienkam, proti hmyzu, proti hubám a plesňou, proti
ohňu.
Spôsoby ochrany – fyzikálna ochrana (vysúšanie, parenie, povrchové natieranie),
chemická ochrana (povrchová, hĺbková),
ochrana proti ohňu (vodné sklo, vrstva omietky).
Aglomerované drevo– pospájané zvyšky dreva pomocou vodeodolných lepov do tvaru dosky.
Lepené drevo – pospájané laty pomocou vodeodolných lepov do tvaru dosky.

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!