Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 21

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 2444 Views

a)Šikmé strechy – Nazývajú sa 5-ou fasádou domu, chránia interiér domu, skladajú sa

z viacerých vrstiev, ktoré plnia nosnú, hydroizolačnú, tepelnoizolačnú a spádovú funkciu.
Výrazne ovplyvňujú architektonický charakter objektu. Šikmé strechy sú strechy so sklonom
10°- 45°, ktorý závisí od podnebia určitej oblasti, od množstva vodných zrážok a ich
skupenstva. Strešná konštrukcia sa musí navrhovať tak, aby v nej nevznikla kondenzácia
vodnej pary.

Druhy šikmých a strmých striech rozdelenie podľa:
– typu použitého systému – klasické; väznicové – krov so stojatou stolicou, s ležatou stolicou;
novodobé – úsporné…
– sklonu: šikmé (5º-45º), strmé (45º-90º)
– podľa tvaru:
Pultová strecha – tvarovo najjednoduchšia
Sedlová strecha – vnútorný priestor je využiteľný po celej dĺžke
Valbová strecha – ukončená šikmým skosením – valbou
Polvalbová strecha
Stanová strecha – má tvar ihlana nad štvorcovým alebo pravidelne polygónovým pôdorysom
Manzardová strecha – má spádové plochy zalomené tak, že spodná časť má väčší a vrchná
časť menší sklon. Tým sa zväčší podkrovný priestor, ktorý tak možno v max. miere využiť na
bývanie.
kombinované tvary striech

Nosnú konštrukciu tvoria krovy. Krov je hlavnou nosnou konštrukciou zastrešenia,
prenáša hmotnosť strešného plášťa a vonkajšieho zaťaženia poveternostnými vplyvmi do
zvislých nosných konštrukcií. Hlavnými prvkami krovu sú:
Väzný trám – je horizontálny drevený prvok, ktorý je umiestnený v dolnej časti krovu.
Prenáša zaťaženie zo stĺpikov a vzpier na nosné múry. Konce väzného trámu sa impregnujú
a vkladajú do kapsy na impregnovanú drevenú podložku, okolo väzného trámu musí byť
v kapse vzduchová medzera s veľkosťou 50 mm z hornej strany 15 mm.
Stĺpiky – prenášajú zaťaženie z väznice do väzného trámu, podopierajú väznicu v miestach
plných väzieb. Sú štvorcového prierezu a sú namáhané na tlak, kotvia sa do väznice a väzného
trámu, poloha stĺpika sa zabezpečuje skobami, oceľovými uhoľníkmi, alebo drevenými
hranolčekmi.
Vzpery – šikmé hranoly obdĺžnikového prierezu, vystužujú krov priečne v miestach plných
väzieb, nachádzajú sa v dolnej časti krovu. Slúžia na podoprenie hlavnej vzpery a väznice
v krokvách s veľkými rozpätiami.
Väznice – sú drevené prvky horizontálne umiestnené v konštrukcii krovu, na ktoré sa
ukladajú krokvy. Tieto vodorovné trámy sú v prázdnych väzbách namáhané na ohyb. Ak
sú umiestnené v strede dĺžky krokvy alebo v ľubovoľnom mieste jej dĺžky nazývajú sa
stredovými väznicami. Ak sú umiestnené vo vrchole, nazývajú sa vrcholovými väznicami.
Ak sú rovnobežné s odkvapom nazývajú sa odkvapové – pomúrnica – je osadená na
povalovej nadmurovke, ak nemá previsnuté konce kladie sa na plocho, ak má dáva sa po
výške. Medzi pomúrnicu a nadmurovku sa musí vložiť izolácia. Pomúrnica sa kotví do
nadmurovky, alebo stropu každých 1500-2000mm.
Pomúrnica – najnižšie uložená väznica (drevená časť krovu) umiestnená na obvodovom
múre. Musí byť podmurovaná a ukotvená. Kladú sa na ňu krokvy.

Krokvy –– sú šikmé drevené prvky krovu, ktoré slúžia na uloženie podkladových lát na

kladenie krytiny, sú podopierané väznicami a sú osadené na pomúrnici. Kladú sa kolmo
na odkvap, ich osová vzdialenosť je 900 – 1000 mm, vo vrchole sa spájajú čapovaním alebo
preplátovaním a zabezpečujú sa kolíkom alebo klincami.
Hambálok – je drevený prvok krovu, ktorý spája dve krokvy.
Klieštiny – tvoria priečne vystuženie pre plnú väzbu, sú vodorovným dreveným prvkom
krovu, ktorý spája podporný stĺpik s hlavnou vzperou alebo 2 protiľahlé krokvy, čím sa
zabráni deformáciam. Spojenie je kampovaním.
Pásiky – vystužujú spojenie stĺpika a väznice v pozdĺžnom smere – pozdĺžne stuženie,
začapujú sa do väznice a stĺpika. Skracujú rozpätie väznice a pomáhajú prenášať zaťaženie do
väzného trámu.

Väzby krovu:

Plná väzba – plné vystužené prierezy – obsahuje všetky prvky. Medzi plnými sú 3-4

prázdne väzby.
Prázdna väzba – je tvorená krokvou, ktorá je položená na väznici a pomúrnici.

Väzníkové konštrukcie

– tvoria strešnú aj stropnú konštrukciu zároveň
– horná časť nesie strešný plášť, spodná podhľad
– väzníky sa zhotovujú plnostenné, priehradové
– drevené (klincované lepené), oceľové (zvárané, nitované, skrutkované)
Vhodný materiál krovu – najrozšírenejšie sú drevené konštrukcie krovov. Na stavbu
drevených krovov sa používa mäkké drevo zo smreka, ktoré musí byť vyschnuté na vzduchu,
zdravé, ihneď odkôrnené, s vláknami rovnobežnými s pozdĺžnou osou.

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!