14. maturitná otázka

14. maturitná otázka

1. Vysvetlite pojem literárna moderna a charakterizujte moderné a avantgardné smery koncom 19. a začiatku 20. storočia

 

Od 2. polovice 19. storočia nastalo rýchlejšie striedanie smerov a prúdov vo svetovej literatúre. Súviselo to so spoločenskými zmenami, s protikladnými filozofickými a politickými postojmi jednotlivých autorov. Hovoríme o nástupe literárnej moderny, ktorej vznik súvisí s odporom mnohých umelcov proti meštianskej ideológií.

Časť moderných umelcov spolupracovalo s pokrokovým spoločenským hnutím, napr. vo Francúzsku v období Parížskej komuny. Druhá časť umelcov si zvolila heslo tzv. čistého umenia, to znamená umenia zbaveného politiky (umenie pre umenie).

Niektorými znakmi mala literárna moderna blízko k romantizmu, napr. rozpor medzi snom a skutočnosťou.

V 2. polovici 19. storočia prevládali v literatúre moderné smery, predovšetkým symbolizmus a impresionizmus.

Začiatkom 20. storočia ich vystriedali avantgardné smery, napr. futurizmus, kubizmus, kubofuturizmus a expresionizmus.

 

Moderné  a avantgardné smery

 

Moderné smery:

 1. symbolizmus – z gréc. slova symbolón = znak, znamenie. Symbolizmus mal vedúce miesto medzi modernými smermi. Vznikol vo Francúzsku v dobe, keď sa prehlbovali rozpory medzi spoločenskými triedami. Mnohí básnici v tejto zložitej dobe, kde vládli peniaze, niesli v sebe pocit odcudzenia, cítili sa prekliatymi. Podliehali pesimizmu, smútku, utiekali sa do sveta predstáv a keďže si uvedomovali, že pomocou rozumu a tradičných výrazových prostriedkov nemožno preniknúť do podstaty existencie sveta začali zdôrazňovať význam obraznosti, fantázie a intuície. Časté v básnickej tvorbe bolo vyjadrovanie sa pomocou symbolov, metafor, personifikácii a podobne. Básnici používali aj slová z náboženstva, filozofie a prírodných vied. Zdôrazňovala sa melodickosť verša.

Predstavitelia: Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Jean Arthur Rimbaud.

Samotným prúdom symbolizmu bola dekadencia, v ktorej prevládali pocity smútku a smrti. Išlo o obranu proti zložitej dobe. CH. Baudelaire a E.A. Poe sú predchodcovia dekadentnej básnickej tvorby, čo dosvedčujú Kvety zla, ktoré napísal CH. Baudelaire.

 

 1. impresionizmus – z latinského slova impressic = dojem, vnem. Na prvé miesto kládli konkrétny zážitok, ako ho zachytávajú ľudské zmysly. V poézii chceli zachytiť „pravdu sekundy“ a tematicky často čerpali z prírody. Predstavitelia: vo výtvarnom umení: Eduard Manet

Eduard Monet

v literatúre:  Fráňa Šrámek

Antonín Sova

Ivan Gall

 

Avantgardné smery:

Na začiatku 20. storočia avantgarda ako prúd vychádzajúci:

–         z kubizmu cez futurizmus k abstrakcionizmu – úlohou je nahradiť realizmus abstrakciou.

–         z expresionizmu cez dadaizmus k surrealizmu – odmieta rozum, objavuje sen, podvedomie, prírodu a prirodzenosť.

 

Avantgardné smery:

 1. futurizmus – z latinského slova futurus = budúcnosť. Vznikol v Taliansku, kde prvý manifest futurizmu vyšiel v roku 1909. Jeho zásady sformuloval F.T.Marinetti. Futuristi zobrazovali človeka budúcnosti, za zdroj krásy považovali vedecké objavy, priemyselné výrobky, rýchle dopravné prostriedky. Opovrhovali pracujúcimi ľuďmi a velebili dobyvačné vojny. Iný charakter mal futurizmus v Rusku, kde bol jeho najvýznamnejším predstaviteľom básnik V. Majakovskij. V americkej literatúre bol známym autorom Walt Whitman, autor básnickej zbierky Steblá trávy.

 

 1. kubizmus – z francúzskeho slova cube = kocka. Kubizmus sa do literatúry dostal z výtvarného umenia, kde bol jeho najvýznamnejším predstaviteľom Pablo Picasso. Kubizmus chcel odkryť krásu predmetov, ktoré obklopujú človeka. Opisovali ich v pokoji. Vyhýbali sa témam z prírody.

 

 1. kubofuturizmus – vznikol spojením kubizmu a futurizmu. Išlo o kombináciu statických a dynamických prvkov. Hlavný predstaviteľ G. Apollinaire.

 

 1. expresionizmus – vzniká najskôr vo výtvarnom umení v Nemecku a vo Francúzsku a odtiaľ sa prenáša do literatúry. Do popredia sa dostávali vnútorné  zážitky tvorcov. Spisovatelia sa v zložitom predvojnovom a vojnovom období zamýšľali nad postavením človeka v spoločnosti a protestovali proti nezmyselnej vojne.

Predstavitelia: B. Brecht, E.M. Remarque – zo svetovej literatúry.

Hrušovský, Horváth, Vámoš, Urban – zo slovenskej literatúry.

 

 1. dadaizmus – z francúzskeho slova dada = v detskej reči koník, hračka. Išlo o literárny a umelecký smer na začiatku 20. storočia, ktorý revoltoval proti hrôzam prvej svetovej vojny a vtedajšej spoločnosti. Rozvinul sa v roku 1916 – 1924 vo Švajčiarsku, Francúzsku, Nemecku a USA. Bol bezprostredným predchodcom surrealizmu.

Predstavitelia: T. Tzara = zakladateľ, A. Breton, L. Aragon, P. Eduard, M. Ernest, …

 

Svetoví predstavitelia:

Charles Baudelaire

–         básnická zbierka – Kvety zla

–         básne zo zbierky – Človek a more – symbolizuje ľudské vnútro a dušu, ich neprebádanosť

                                     Rozhovor, Jesenný spev – sklamania z lásky

Litánie k Satanovi – zobrazenie pesimizmu

–         dojmy z cesty na obchodnej lodi do Kalgaty zobrazil v básniach – Albatros, Vlas, Istej kreolskej kráske

 

Jean Arthur Rimbaud

–         od 15 do 19 rokov vytvoril celé literárne dielo

–         4 básnické zbierky: Básne

                                      Iluminácie I

                                      Iluminácie II

                                      Pobyt v pekle

 

Slovenská literárna moderna

Koncom 19. storočia dominovali v slovenskej literatúre autori, ktorých tvorba mala predovšetkým národnobuditeľský charakter. Začiatkom 20. storočia sa však už z viacerých časopiseckých príspevkov mladých autorov ukazovalo, že aj v slovenskej literatúre sa udomácňujú netradičné umelecké postupy a nové filozofické východiská literatúry. Súbor týchto tendencií označujeme pojmom slovenská literárna moderna.

Najvýznamnejšou osobnosťou slovenskej literárnej moderny bol básnik Ivan Krasko, preto sa slovenská literárna moderna nazýva aj Kraskova básnická škola. K jej ďalším predstaviteľom patrili J. Jesenský, V. Roy, I. Gall, F. Votruba.

Svoje prvé básne uverejňovali v časopisoch: Dennica, Prúdy, Živena, Slovenské pohľady.

 

Ivan Krasko

–         Ing. Ján Botto

Svoje prvé básne začal uverejňovať v časopisoch Slovenské pohľady, Dennica, pričom sa podpisoval Janko Cigáň a až literárny kritik František Votruba odhalil jeho totožnosť. Potom si zvolil básnické meno Ivan Krasko.

Svojimi prvými básňami nadviazal na Hviezdoslavovu lyriku a reagoval na sociálny a národnostný útlak. V roku 1909 vydal knižne svoju prvú básnickú zbierku Nox et solitudo (Noc a samota) – pre zbierku boli typické motívy smútku, samoty a pesimizmu.

Za pramene básnikovho smútku možno považovať:

 1. sklamanú lásku – Už je pozde, Plachý akord, Balada o jednej milej
 2. smútok za matkou, blízkymi a rodným krajomVesper dominicae = Nedeľný večer
 3. bol typom človeka, ktorého trápila každá nespravodlivosť v živote, hľadal odpoveď na otázku, v čom je zmysel životaPretože som prach
 4. bezútešné položenie slovenského národa – Jehovah

 

Tematicky je zbierka Noc a samota veľmi rôznorodá. Nájdeme tu básne s prírodnými motívmi – Topole, Zmráka sa.

V básni Topole porovnáva vlastnú osamotenosť a opustenosť k topoľom.

V básňach s ľúbostnými motívmi neopisuje lásku ako cit, ktorý prináša uspokojenie, ale ako niečo čo môže ľuďom spôsobiť sklamanie a bolesť.

Báseň Nedeľný večer – patrí k najkrajším básniam v slovenskej literatúre s motívom matky.

V básni Jehovah – privoláva pomstu na vlastný národ, pretože sa nevie schopiť k vzbure.

 

Básnická zbierka Verše – básnik sa vymanil z pesimizmu, víťazí v ňom viera v život a odhodlanie bojovať s ním, čo vyjadril v básni Život. Medzi najznámejšie básne zo zbierky patria básne so sociálnymi motívmi – Otrok, Otcova roľa, Baníci – básne sú symbolicky ladené.

 

Otrok – básnik sa tu predstavuje ako jeden z trpiacich, ktorý však nemieni utrpenie ďalej nečinne znášať.

 

Otcova roľa – v básni vystupuje Krasko ako obranca zotročeného ľudu. Otcova roľa je konkrétnym obrazom, ale aj symbolom celého Slovenska. Básnik si uvedomuje, že ako syn sa musí vrátiť na otcovu roľu. Báseň končí otázkou či sa dokáže zorganizovať odpor proti utláčateľom.

 

Baníci – sú symbolom celého národa a jeho utláčateľ vystupuje v podobe démona, ktorý chce zlákať každého. Domnieva sa, že svojimi sľubmi dosiahne zradu na národnom kolektíve. Básnik sa proti jeho zvodom stavia kriticky a čaká na slobodu.

 

.  štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby a čaká ktíveelého Slovenska. Básnik si uvedomuje, že ako syn sa musí vrátiť na otcovu roUveďte štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby

Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby je na:

 1. Vyšší štýl:

a)      Archaizmy – pomenúvajú predmet, ktorý nezanikol, ale vytvorili sme si preň iný názov – počty = matematika, černidlo = atrament

b)      Historizmy – pomenúvajú predmet, ktorý už zanikol – dereš, groš, dukát

c)      Zastarané slová – predmet nezanikol, vytvorili sme si preň nový  názov, ale časť obyvateľstva používa starý výraz – námestie = rínok

d)      Poetizmy – básnické slová – luna, pevec, kys’

e)      Neologizmy – nové slová – MP3, facebook, mobil

f)        Termíny – odborné slová – rúrkové kliešte

g)      Cudzie slová – facebook

 

 1. Stredný štýl:

–         základná slovná zásoba

 

 1. Nižší štýl:

a)      dialektizmy – nárečové slová – krumple, erteple, dzifča

b)      profesionalizmy – operačka, hasák

c)      slangové slová – matika, matura, deják

d)      vulgarizmy

e)      argot – zlodejský argot v diele Otec Goriot – sorbona a tekvica. Sorbona = hlava živého človeka, jeho rozum, jeho myseľ. Tekvica = je pohŕdavé slovo, určené na to, aby vyjadrilo, akou bezvýznamnou sa stáva hlava, keď ju zotnú.

f)        žargón – jazyk istej sociálnej skupiny

 

V ukážke vyhľadajte 2 poetizmy:

Búrnej noci, papršlek, púhy sen, svitnul, kýs

ŠtýlovéŠtý

:Ignore�W<p�1oH�o’font:7.0pt “Times New Roman”‘>    Výjavy zo života provinčného – Eugénia Grandetová; Stará panna (provincia = vidiek vo vzťahu k hlavnému mestu)

 

c)     Výjavy zo života parížskeho – Sesternica Beta; Lesk a bieda kurtizán

d)    Výjavy zo života politického – Temný prípad

e)     Výjavy zo života vojenského – Vášeň v púšti

f)      Výjavy zo života vidieckeho – Vidiecky lekár; Vidiecky farár; Sedliaci

 

 1. 2.     Filozofické štúdie – patria sem romány: Hľadanie absolútna; Šagrénová koža; Červená krčma

 

 1. Analytické štúdie – patria sem romány: Rozmarné poviedky; Fyziológia manželstva; Malé strasti manželstva

 

Vysvetli pojem komunikácia a uveď typy komunikácie:

Komunikácia – z lat. dorozumievať sa, oznamovať. Ide o prenos informácií medzi účastníkmi komunikácie v istej komunikačnej situácií pomocou spoločného systému znakov.

Komunikáciu v ústnej podobe môže znehodnotiť príliš rýchle tempo reči, veľmi nízka intenzita hlasu, rečové vady, zlá výslovnosť, rušivé vplyvy zvonka.

Komunikáciu v písanej podobe môže narušiť nečitateľné písmo, neprehľadnosť, neúplnosť, nepresnosť údajov.

 

Informácia – tvorí základ komunikácie medzi ľuďmi. Informácie obsahujú nasledovné údaje: čo, kto, kde, kedy, ako, prečo.

Poznáme rôzne typy informačných žánrov: plagát, oznámenie, správa, nápis, výveska, pozvanie, objednávka, inzerát, reklama, reklamácia, splnomocnenie, …

 

Druhy komunikácie:

Verbálna komunikácia – je slovná, ústna alebo písomná

Neverbálna komunikácia – realizuje sa pomocou nejazykových prostriedkov – mimika, gestika, …

 

Monologická komunikácia – hovorí 1 osoba

Dialogická komunikácia –hovoria najmenej 2 osoby

 

Priama komunikácia – obaja účastníci sú v priamom kontakte, spätnou väzbou zisťujú či porozumeli informácii

Nepriama komunikácia – účastníci komunikácie nie sú na tom istom mieste

 

Bežná komunikácia – odohráva sa v súkromnej sfére

Oficiálna komunikácia – odohráva sa vo verejnej sfére

 

Ukážka:

–         chýba pozdrav a predstavenie

–         telefonicky sa môže vybavovať objednávka, dohodnúť termín schôdze

–         nevhodné je vybavovať telefonicky osobné záležitosti – napr: rozchod s niekým

 

 

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!