13. maturitná otázka

13. maturitná otázka

Pavol Országh Hviezdoslav

 

 1. Život

–         vlastným menom Pavol Országh

–         narodil sa v malej oravskej dedinke – Vyšný Kubín v roku 1849

–         po stredoškolských štúdiách v Miškovci a Kežmarku, absolvoval právnickú akadémiu v Prešove

–         v rokoch 1872 – 1879 pracoval ako advokátsky pomocník v Dolnom Kubíne, Martine, Senici, neskôr ako podsudca na Župnom súde v Dolnom Kubíne

–         v roku 1879 sa presťahoval do hornooravského mestečka Námestova, kde pôsobil ako advokát plných 20 rokov, oženil sa s Ilonou Novákovou, dcérou evanjelického kňaza

–         v roku 1899 sa vrátil do Dolného Kubína, kde po niekoľkých rokoch zanechal advokátsku prax a venoval sa literárnej tvorbe

–         v roku 1912 ho zvolili za člena Kisfaludyho literárnej spoločnosti v Budapešti

–         v roku 1913 za člena Českej akadémie vied umení v Prahe

–         po vzniku ČSR sa stal členom jej prvého revolučného národného zhromaždenia

–         zomrel v Dolnom Kubíne v roku 1921, kde je aj pochovaný

 

 1. Rozdelenie tvorby

–         lyrika:

a)      Sonety

b)      Letorosty I, II, III

c)      Žalmy a hymny

d)      Prechádzky jarom

e)      Prechádzky letom

f)       Stesky

g)      Dozvuky

h)      Krvavé sonety

 

–         epika:

a)      krátka epika: balady: Zuzanka Hraškovie; Margita

s biblickými námetmi: Vianoce; Ráchel

z dedinského prostredia: Prvý záprah; V žatve

s historickým  námetom: Ľúbosť Svätoplukova; Rastislav

b)      epika veľkých cyklov: Hájnikova žena; Ežo Vlkolinský; Gábor Vlkolinský

 

–         dráma:

5-dejstvová tragédia Herodes a Herodias – námetovo siahol po Biblii, po dejinách židovského národa, ale vyjadril sa aj k dobovým aktuálnym otázkam, namierením proti politike vládnucich kruhov.

 

 1. Znaky Hviezdoslavovej lyriky:

a)      Tematická a žánrová pestrosť

b)      používal rôzne formy

c)      netradičný slovosled – inverzia

d)      jeho jazyk sa vyznačuje bohatosťou a novotvarmi

e)      na zdôraznenie myšlienok používa hromadenie synoným

f)        používal slabično-prízvučný verš – sylabotonický verš

 

Autorovou básnickou prvotinou bolo dielo Básnické prvsienky Jozefa Zbranského – dielo bolo poznačené redakčným zásahom romantického vydavateľa.

 

Napísal 9 veľkých lyrických cyklov:

 1. Sonety – skladajú sa z 21 básní, v ktorých sa autor zamýšľa nad záhadami vesmírneho sveta a nad možnosťou ľudského poznania. Bolí ho nespravodlivosť a zlo v živote, chcel by uniknúť do sveta fantázie, ale nakoniec spoznáva, že jeho miesto je uprostred spoločenského diania.

 

 1. Letorosty I – zlé medziľudské vzťahy privádzajú básnika k ostrej spoločenskej kritike. Z tohto cyklu je báseň – Čo dávam, dávam z úprimnosti duše – v básni vyjadruje autor jednak zdroj básnickej tvorby – je ním úprimnosť duše, ktorou sa dištancuje od nepravdivosti a pretvárky a vyjadruje tiež cieľ svojej poézie – cieľom je pravda a všetko, čo je pravdivé v živote.

 

 

 1. Letorosty II – majú charakter subjektívnej lyriky, básne sú poznačené tzv. čiernym rokom. Básnik veľmi bolestne znáša stratu matky a v súvislosti so spomienkami na ňu odhaľuje, čo pre neho znamenala. Čoskoro po matkinej smrti sa lúči s otcom a v ďalšom roku mu zomiera brat, po ktorom ostávajú siroty. Smrť najbližších núti básnika k úvahám nad zmyslom človeka. Sem patrí báseň Pustý dom – ktorej verše sú obrazom ubolenej básnikovej duše. Prichádza domov a nikto ho nečaká, nikto ho nevíta. Uvedomuje si, že ľudí, ktorých miloval stratil navždy.

 

 1. Letorosty III – prechádza od osobných smútkov k problémom života svojho ľudu. Kritizuje vykorisťovateľskú morálku, chcel by mať ničiacu silu, ktorou by zmietol všetkých tých, čo žijú z mozoľov ľudu. Vyjadril to v básní Ó, prečo som nie víchrom. Báseň K vám urodzeným, veľkomožným – vyznieva ako obžaloba urodzených a zároveň obrana ľudu.

Do tohto cyklu patrí aj báseň Mňa kedys zvádzal svet – v úvodných veršoch opisuje Hviezdoslav tie názory o slovenskej reči, ktoré mu boli vnucované, že slovenská reč je nevhodná na vyjadrenie krásnych myšlienok a básnik, ktorý píše po slovensky sa nemôže stať významným. K presvedčeniu o kráse slovenčiny ho priviedla najmä jeho matka. Tento cyklus končí spomienkovými básňami na matku – Priadka a na otca – Roľník.

 

 1. Žalmy a hymny – majú dvojaký charakter:

a)      Žalmy, žalospevy – žalosti na nepriazeň osudu

b)      Hymny – oslavné básne, v ktorých vyzdvihuje osoby i udalosti národného života. Medzi najznámejšie básne patrí De profundis (Z hlbín) – ide o otvorený dialóg básnika s Bohom, vyčíta mu svoju osobnú pokoru, cíti sa nepochopený, spája osobnú tragédiu s tragikou národnou. Úvahy o osude jednotlivca a národa vyjadril nasledovne: „Nemožno! – jednotlivec môže zhynúť, ale národ žiť musí večne!“

 

 1. Prechádzky jarom
 2. Prechádzky letom

Sú oslavou krásy hornooravskej prírody, v ktorej autor nachádza pokoj a tvorivé sily do ďalšej práce. Ale tak ako koncom leta zvážajú z polí úrodu, polia pustnú a prichádza smutná jeseň, tak aj básnik si uvedomuje, že už starne, že prekročil zenit svojho života.

 1. Stesky – základný význam cyklu je podmienený uvedomením si príchodu staroby. Básnikovi už ubúda ľudských i tvorivých síl. Ďalšiu tematickú rovinu tvorí osud Slovanov. Napr. v básni Ach, búri, kvasí sa to v Slavianstve.

 

 1. Dozvuky – básnik sa rozhodol ukončiť svoju básnickú tvorbu, dozvučať ako hudobný nástroj. Základným motívom je tu opäť myšlienka staroby a lúčenia sa so životom. Typickou je báseň Keď obzriem sa svojom po živote. Niektoré básne venoval významným osobnostiam slovenskej i svetovej kultúry.

 

Na vypuknutie 1. svetovej vojny zareagoval básnik rozsiahlou príležitostnou básňou Krvavé sonety, ktoré majú 3 časti:

V 1. časti – vytvoril otrasný obraz vojny a jej ničivých dôsledkov pre ľudstvo

V 2. časti – ho trápi otázka, kto je za všetku túto hrôzu zodpovedný. Hoci nenachádza priamu odpoveď, predsa tuší, že je to egoizmus jednotlivcov, skupín, národov. Vojnu odsudzuje ako ľudské zlo.

V 3. časti – vyslovuje túžbu po mieri a vieru v ľudskejšie usporiadanie spoločnosti.

Najznámejšie sú básne:

A národ oboril sa na národ

Ó, vráť sa skoro, mieru milený

 

Charakterizujte životopis

–         je útvar administratívneho štýlu

–         poznáme niekoľko typov životopisov:

a)      kontextový životopis – písaný celými vetami

b)      štruktúrovaný životopis – písaný v bodoch

c)      profesiový životopis – zameraný na prehľad pracovných zaradení a úspechov

d)      beletrizovaný životopis – písaný umeleckým štýlom

V dnešnej dobe sa najčastejšie používa štruktúrovaný životopis, ktorý píšeme na kancelársky papier formátu A4, na počítači, ale podpis musí byť vlastnoručný.

Vyjadrujeme sa presne, stručne, ale nesmieme uvádzať nepravdivé údaje.

Štruktúrovaný životopis obsahuje nasledovné časti:

– prilož si sem ukážku, ktorú sme si písali v škole

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!