Štruktúra obyvateľstva

Štruktúra obyvateľstva

Štruktúra obyvateľstva

Podľa veku, pohlavia a národnosti

Veková štruktúra

Na zobrazenie vekovej štruktúry obyvateľstva sa používa veková pyramída. Podľa druhu populácie môže mať progresívny, regresívny alebo stacionárny charakter. Štvrtým charakterom je vymieranie obyvateľstva. Veková štruktúra obyvateľstva možno považovať za komplexný demografický jav. Na rozdiel od iných javov, ktoré sa vzťahujú iba na určitú časť populácie (rozvodovosť), formovanie vekovej štruktúry sa dotýka všetkých obyvateľov. Vo vekovej štruktúre sa odráža vývoj základných populačných procesov (napr. pôrodnosti a úmrtnosti).

Metódy a techniky štúdia možno rozdeliť do troch skupín. Prvú skupinu predstavujú jednoduché jednozložkové ukazovatele, ako napr. absolútna a relatívna početnosť vekových kategórií (obyvateľstvo v poproduktívnom veku, poreprodukčnom veku). Ich výhodou je dobrá dostupnosť informácií, ako aj jednoduchosť spracovania a interpretácie. Nevýhodou je absencia poznatkov o ostatných vekových kategóriách.

  1. Pogresívny charakter – predstavuje štáty s najväčším prirodzeným prírastkom

(Afrika, Latinská Amerika )

  1. Regresívny charakter – obyvateľstvo stagnuje, prirodzený prírastok je nulový
  2. Stacionárny charakter – predstavuje zaostalejšie krajiny ( Rumunsko, Albánsko)
  3. Degresívny charakter – predstavuje kmeňové spoločenstvo, vymierajúcu generáciu, úplne chýba destská zložka (USA, Nemecko)

0 – 15 rokov = predproduktívny vek

16 – 64 rokov = produktívny vek

Nad 64 rokov = poproduktívny vek

Štruktúra podľa pohlavia

Vyjadruje percentuálny podiel mužov a žien z celkového počtu. Počet mužov a žien je zhruba rovnaký. Na Zemi žije asi 50,5 % mužov a 49,5 % žien. Vo vyspelých štátoch je prevaha žien, v menej rozvinutých krajinách prevaha mužov. Celosvetovo sa rodí viac chlapcov ako dievčat. Na základe štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia sa v celosvetovom meradle vyčleňujú dva typy populácii. Prvý skupinu tvoria populácie ekonomicky rozvinutých štátov, v ktorých pozorujeme prevahu ženskej zložky obyvateľstva. Utvára sa pod vplyvom množstva faktorov, ako sú napríklad rozdielna mortalita oboch pohlaví, biologické odlišnosti, socioekonomické špecifiká a podobne. Vo väčšine rozvojových krajín pozorujeme prevahu mužského obyvateľstva, ktorá je vyjadrená vyššími indexmi maskulinity. Často sa na analýzu a interpretáciu štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia používa grafický spôsob, ktorý umožňuje vyjadriť rozdiely v indexoch maskulinity a feminity v jednotlivých vekových kategóriách.

Slovenskú a českú populáciu charakterizuje v dlhodobom období pozitívna feminita. Variabilitu rôznych indexov ovplyvnili viaceré faktory spoločenského vývoja, ako napríklad vysťahovalectvo, vojnové straty a iné. Grafický spôsob interpretácie štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia umožňuje vyjadriť rozdiely v indexoch maskulinity a feminity v jednotlivých vekových kategóriách.

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti

Národ – skupina ľudí so spoločnou históriou, rečou, územím, hospodárstvom

Národnosť – príslušnosť obyvateľa k národu

V procese formovania národa zohráva dôležitú funkciu jazyk, často sa zhoduje názov jazyka a národa. Sú aj príklady, keď príslušníci niekoľkých národov hovoria rovnakým jazykom (anglickým materinským jazykom môže hovoriť Angličan, Škót, Američan, Kanaďan, a pod.)

Najpočetnejšie národy sveta: 1. Číňania

  1. Hindustánci
  2. Američania
  3. Rusi

 

FOTO Tým xedos4, freedigitalphotos.net


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!