Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 8

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 5942 Views

a)Betón – prevzaté z francúzskeho slova betón – hrubá malta a pochádza z latinského
betunium – kamenná malta
Technológia betónu je technická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá zložením, výrobou
a vlastnosťami betónu.
Betón je umelý stavebný materiál vyrobený zo zmesi cementu, hrubého a drobného
kameniva, vody, prísad a prímesí.
HLAVNÉ ZLOŽKY – cement (spojivo), kamenivo (plnivo), voda (umožňuje zmiešať zmesi
a tvrdnutie cementu)
VEDĽAJŠIE ZLOŽKY – prísady (zlepšenie vlastností betónovej zmesi a hotového betónu)
VÝHODY – dobrá pevnosť v tlaku, trvanlivosť, tvárnosť a jednoliatosť, ohňovzdornosť,
mrazuvzdornosť
NEVÝHODY – malá pevnosť v ťahu, veľká objemová hmotnosť, zvuková a tepelná
vodivosť, objemové zmeny, náročnosť vykonávania opráv, zlá opracovateľnosť
Najdôležitejšie vlastnosti betónu –hutnosť, pevnosť, pružnosť, zmrašťovanie, dotvarovanie,
nadobúdanie, trvanlivosť, tepelná vodivosť, rozťažnosť, mrazuvzdornosť, vodotesnosť.
Rozdelenie betónov:
• Podľa objemovej hmotnosti: ľahký (stropy), obyčajný (základy), ťažký (cestné,
výškové, vodné stavby), veľmi ťažké.
• Podľa spôsobu výroby a miesta uloženia v konštrukcii: monolitický, prefabrikovaný.
• Podľa spôsobu využitia (funkcií) v konštrukcii: nenosný (tepelnoizolačný, výplňový),
nosný (nosná konštrukcia).
• Podľa konštrukčných vlastností: prostý(bez výstuže), slabo vystužený, železobetón,
predpätý betón, betón z rozptýlenou výstužou.
• Podľa zvláštnych požiadaviek: trvanlivý, vodostavebný(vodotesný), mrazuvzdorný,
odolný proti korózii, prevzdušnený, rozpínavý, ochraňujúci, tepelnoizolačný,
žiaruvzdorný.
• Podľa spôsobu spracovania – liaty, striekaný, vibrovaný, ubíjaný, valcovaný, …
• Podľa spôsobu spracovateľnosti – tekutý, veľmi mäkký, mäkký, málo mäkký,
zavlhnutý, tuhý, veľmi tuhý
• Podľa spôsobu prepravy: zavlhnutá zmes, tekutá zmes, veľmi mäkká zmes.
• Podľa druhu spojiva: cementový, sadrový, vápenný, polymérový, z hlinitanového
cementu, asfaltové, magnezitové.
ZLOŽKY BETÓNU
1. Kamenivo – tvorí 75-80% objemu betónu, hlavnou funkciou v betóne je vytvoriť
pevnú kostru s minimálnymi medzerami. Prírodné, umelé. Podľa veľkosti najväčšieho
zrna: hrubé (4-125mm, štrk, drvina), drobné ( 0-4 mm, piesok)
2. Cement – tvorí spojovú zložku, Slinok- hlavná zložka cementu
3.Voda – betonárska voda: zámesová (umožňuje tuhnutie a tvrdnutie, hydratáciu),
ošetrovacia (umožňuje vlhkosť pre ďalšiu hydratáciu, ošetrovanie)
4. Prísady – sú tekuté, plastové alebo práškové látky, ktoré svojím chemickým alebo
fyzikálnym účinkom ovplyvňujú vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu
5.Prímesy – sú veľmi jemné, najčastejšie práškové materiály, ktoré sa dodatočne
pridávajú do zmesi na ovplyvňovanie vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu
VÝROBA betónovej zmesi: čerstvý betón je betón v plastickom stave schopný zhutnenia.
Výroba prebieha v betonárňach alebo priamo na stavbe
1. dávkovanie zložiek
2. miešanie čerstvého betónu

3. doprava na stavenisko – primárna (mimostavenisková – nákladné autá, vaňové
prepravníky, autodomiešavače), sekundárna (stavenisková – vodorovná, zvislá,
špeciálna)
4. spôsob ošetrovania hotového betónu – priemerné denné teploty min 5°C, teplota
prostredia nesmie klesnúť po 0°C, tvrdnúci a tuhnúci betón treba chrániť pred
otrasmi a nárazmi, ochrana betónu vlhčením
Debnenie je dôležitou súčasťou pri stavbe konštrukcií. Skladá sa z podpernej konštrukcie
(nosníky, stĺpy), opornej konštrukcie (opory, vzpery), formy (vytvára tvar betónu alebo ŽB
prvku).
Druhy debnenia:
– tradičné doskové debnenie: malá životnosť, zhotovuje ho tesár, malá tvarová presnosť,
potrebné omietať betónové konštrukcie, pri odstraňovaní možnosť porušenia doskového
debnenia.
– dielcové debnenie s vodovzdornou preglejkou – vyššia pevnosť, trvanlivosť, tvarová stálosť,
veľkoplošnosť, vodovzdornosť, ľahká opracovateľnosť.
– systémové debnenie – nízka stavenisková pracnosť, vysoká tuhosť a pevnosť, variabilita,
ľahká a jednoduchá manipulácia i montáž.
– špeciálne druhy debnenia – posuvné, pojazdné, stratené, nafukovacie, samonosné, zdvíhacie
a šplhajúce.
Ťažká prefabrikácia – stavebné dielce sú vyrobené mimo staveniska a na ich dopravu na
stavenisko je treba využiť ťažkú mechanizáciu (žeriavy) napr. priehradové väznice.
Predpätý betón: vznikne vytvorením umelého tlaku v betóne napnutím oceľovej výstuže.
Druhy predpätého betónu: vopred predpätý betón a dodatočne predpätý betón

b)Betonárska oceľ
– je hutnícky výrobok, ktorý sa využíva ako výstuž do ŽB konštrukcií vo forme prútov alebo
sietí a pre predpäté betóny sa používa tzv patentové drôty
– je to materiál pevný, tvrdý, ťažný
Spolupôsobenie betónu a ocele
– výstuž má mať vyšší modul pružnosti ako betón
– plastická (trvalá) deformácia výstuže musí byť menšia ako betón
– súdržnosť výstuže a betónu má byť čo najvyššia
– výstuž v betóne nesmie podliehať korózii
– teplotná rozťažnosť betónu a výstuže má byť približne rovnaká
Pracovný diagram ocele najvýstižnejšie vystihuje kvalitu betonárskej ocele, ktorý vyjadruje
závislosť medzi napätím a pretvorením pri ťahovej skúške ocele.
Znaky pružnosti a ťažnosti
U – medza úmernosti
E – medza pružnosti
K – medza klzu
P – medza pevnosti
D – bod porušenia

Označenie ocele: 10 505 R – 10-stavebná oceľ, 50 – medza klzu ocele je 500MPa, 5-
zaručená zvariteľnosť, R- písmenková značka.
Vystužovanie konštrukčných prvkov:
Plošný prvok – Doska, strop – hlavná výstuž dole
Konzola – hlavná výstuž hore
Kruhový prvok – Stĺp – rovnomerne rozložená hlavná priama výstuž, strmienky.
Trám (hranol) – hlavná výstuž dole, šykmá výstuž, upevnená strmienkami.

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!