Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 4

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 2890 Views

MATURITNÁ OTÁZKA č. 4

a)Zaťaženie stavebných konštrukcií
– na každú stavebnú konštrukciu pôsobí vonkajšie obklopujúce prostredie veľkým množstvom

vplyvov, ktoré môžeme označiť pojmom zaťaženie konštrukcie. Tieto vplyvy môžeme
definovať ako sústavu vonkajších síl.
Charakter zaťaženia:
1. plošné zaťaženie – pôsobí na plochu a vyjadrujeme jeho intenzitu na jednotku plochy
(kN/m2), napr. zaťaženie na stropnú dosku, označenie f.
2. priamkové zaťaženie – ak nosný prvok má prútový charakter (napr. trám), zaťaženie
prenáša na jednotku jeho dĺžky na ktorú sa prenáša zo zaťažovacej šírky( kN/m), oz. f.
3. sústredné bremeno –povrchové sily pôsobia na malú plochu, predpokladáme ako sili
pôsobiace bodovo. (zaťaženie trámu tiažou priečky), označenie F (kN).

ZDROJE zaťaženia: – prírodné fyzikálne javy – gravitácia, klimatické a seizmické vplyvy.
– technologické fyzikálne javy – činnosť ľudí, dynamické účinky strojov, doprava.

V STN je zaťaženie definované ako mechanický alebo iný fyzikálny vplyv, ktorý vyvoláva
napätosť (zmeny napätosti, pretvorenie, zmena tvaru a polohy konštrukcie jej časti).
Charakteristiky zaťaženia:
1.NORMOVÉ zaťaženie Fn (základná hodnota zaťaženia) – vlastná tiaž
konštrukcie, sneh, zaťaženie vetrom, tlak vody a pod. Normová hodnota sa stanový
z konštrukčných parametrov a podľa objemových hmotností materiálov.
2. VÝPOČTOVÉ zaťaženie Fd – používa sa pri statickom výpočte. Fd= Fn . λ (súčiniteľ
zaťaženia), podľa použitého spôsobu výpočtu sa delí na extrémne a prevádzkové
zaťaženie. Súčiniteľ zaťaženia – štatistická veličina, ktorá vyjadruje odchýlky
zaťaženia.

Kombinácie zaťažení – každú konštruk. musíme navrhnúť tak, že uvážime najnepriaznivejšie
vplyvy zaťaženia a ich kombinácie.
1. ZÁKLADNÁ KOMBINÁCIA – stále + nahodilé zaťaženie
2. MIMORIADNA KOMBINÁCIA – stále + nahodilé + mimoriadne zaťaženie
Podľa doby trvania a dĺžky pôsobenia delíme zaťaženie F:
v STÁLE G(g) – vlastná tiaž konštrukcie, zaťaženie zemín horninovým
a zemným tlakom, zaťaženie predpätím
v NAHODILÉ V (v) – krátkodobé (ľudia, nábytok) – úžitkové zaťaženie stropov
a striech, klimatické – sneh, vietor, dážď, námraza, pri preprave a výstavbe.
– dlhodobé – dočasné priečky, trvalo osadené stroje, tlaky plynov, kvapalín,
skladovanie materiálov
– mimoriadne – účinky zemetrasenia a seizmických vplyvov, účinky výbuchov
a iných tlakových vĺn, zaťaženie spôsobené poruchou.

b) Projektová dokumentácia stavieb

Je súhrn technicko – ekonomických a organizačných údajov, výkresov a plánov.
1. písomná časť – Sprievodná správa, Technická správa
2. výkresová časť – výkresy
3. výpočtová časť – statika, rozpočty
Stavebný zákon – rieši riadenie investičnej výstavby, je všeobecne platný
vykonávajúci právny predpis.

DOKUMENTÁCIA STAVBY:
1. investičný zámer – je podkladom pre vypracovanie prípravnej dokumentácie,
preplánovanie investičnej stavby. Vyjadruje základnú predstavu o stavbe (účel, rozsah,
miesto, požiadavky na stavbu, jej príprava a realizácia).
2. prípravná dokumentácia – je projektová úloha, ktorá vymedzuje požiadavky,
zdôvodňuje stavbu, jej umiestnenie, časový priebeh.
3. projektová dokumentácia
a) úvodný projekt – je technicko – ekonomické, architektonické riešenie celej
stavby, súčasťou je plán organizácie výstavby
b) vykonávací projekt – spresňuje a dopĺňa riešenie úvodného projektu pre
prípravu a vyhotovenie stavby.
c) Obsahuje: -architektonicko–stavebné riešenie: situácia, výkopy, základy,
pôdorysy, rezy, riešenie strechy, detaily, výpisy prvkov (okná, dvere,
klampiarske práce, úprava povrchov)
-statika: betónové konštrukcie (výkres výstuže, tvarov skladby), kovové
a drevené konštrukcie.
TZB – zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika, elektro
-požiarny projekt
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – do vykonávacieho projektu sa
zakresľujú zmeny, ku ktorým prišlo počas výstavby.

Rozpočtová časť – celkové náklady stavby.

Druhy profesií podieľajúce sa na zhotovení projektovej dokumentácie: projektant, architekt,
statik, rozpočtár, vodári, klampiari, elektrikári, plynári…

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!