Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 13

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 4569 Views

a)Zvislé nosné konštrukcie – určujú osnovu a členenie stavebného otvoru.

Funkcia – hlavnou úlohou ZNK je sprostredkovať prenos zvislých a vodorovných zaťažení
cez základy do základovej pôdy. Celkovo musia spĺňať funkciu únosnosti a stability.
Medzi zvislé zaťaženia pôsobiace na ZNK patrí vlastná tiaž konštrukcii budovy, zariadenia,
technologického zaťaženia, ľudí, snehu, …
K vodorovným zaťaženiam patrí predovšetkým pôsobenie vetra na obvodové steny
a seizmické účinky.
K zvislým nosným konštrukciám patria: steny, piliere, stĺpy, základy.

Materiály, ktoré sa používajú, musia byť odolné a stále pri pôsobení ohňa do 1000°C,
nepriepustné a vodou nenasiakavé, dostatočne tepelne a zvukovoizolačné, odolné voči
vplyvom, ľahko udržovateľné a esteticky vzhľadné. Požaduje sa ich čo najnižšia hmotnosť
a čo najvyššia pevnosť.

Rozdelenie podľa výškového členenia
• Základová časť – preberá všetky zaťaženia z budovy, vrátane jej vlastnej tiaže
a roznáša ich na potrebnú plochu základovej úôdy. Výškovo siaha do základovej škáry
pod dlažbu podzemia
• Nadzákladová časť – môže byť nadzemná a podzemná. Podzemná časť sa vyskytuje
pri podpivničených budovách (s podzemným podlažím). Nadzemná časť začína od
úrovne horného stropu podzemného podlažia a končí v úrovni horného povrchu stropu
najvyššieho nadzemného podlažia.
• Podkrovná časť – pri budovách so strmou strechou ohraničuje výšku podkrovných
miestností v pôjdovom dome
• Pôjdová časť – siaha od nadzemnej časti budovy až po vnútornú hranu hrebeňa strechy
• Nadstrešná časť – predstavuje pri strmých strechách konštrukcie komínových
a ventilačných telies. Pri rovných strechách sem patria atiky, steny, strojovne
výťahov…

Rozdelenie podľa účelu
• Viacúčelové ZNK – odolávajú vlastnej tiaži, zaťaženiu stropmi, strechou, otrasom,
seizmickým účinkom. Nenosné zvislé konštrukcie nespĺňajú požiadavky na únosnosť.
Patria sem nenosné obvodové plášte a výplňové murivá
• Jednoúčelové – len na jeden účel. Konštrukcie oporných múrov, zárubné múry,
nenosné obkladové múry.

Rozdelenie podľa tvaru: priame, zalomené, oblúkové alebo inak tvarované.

Rozdelenie podľa druhu stavív:
• Drevené – z prírodného alebo aglomerovaného dreva
• Kamenné – z opracovaného alebo lomového kameňa
• Tehlové – z plných dierovaných alebo dutinových tehál
• Tvarovkové – z keramických materiálov alebo rôznych druhov ľahkého betónu
• Kvádrové, Kovové, Z plastov – nenosné prvky, výplňové, Betónové,
• Zmiešané – z tehál, betónu, kameňa a betónu, tehál a kameňa

Väzby muriva – zostavenie tehál, aby v 2 vrstvách nepriebiehali stykové škáry nad sebou.
Má veľký vplyv na rozm iestnenie tlaku v múre.
Behúňová väzba – behúň tehla položená svojou dĺžkou v smere dĺžky múru.

Väzáková väzba – väzák, tehla položená svojou dĺžkou kolmo na dĺžku múru

Polokrížová väzba

Steny z prírodného kameňa:
Kamenné murivo – najstaršia nosná konštrukcia. Používa sa ako základové konštrukcie,
suterén. Je pevné a odoláva poveternostným vplyvom.
Kyklopské murivo – z lomového kameňa opracovaného do tvaru nepravidelných 4-8
uholníkov a v jednom bode na líci sa môžu stýkať len 3 škáry
Riadkové murivo – z opracovaného lomového kameňa z hrubých alebo čistých kopákov.
Haklikové murivo – je riadkové murivo, ktoré je pri murovaní i zvislo previazané.
Kvádrové murivo – kamene opracované do presných rozmerov. Kladú sa podľa kladačských
plánov a spojujú sa pomocou skôb z nerezovej ocele. Špáry sú pravidelné. Používa sa pri
monumentálnych stavbách.

Viacvrstvové obvodové steny: kameň-betón, kameň-tehla, betón-tehla, kameň-betón-tehla.

Montované nosné konštrukcie – sa vyhotovujú z prefabrikovaných prvkov (predvyrobených
vo výrobniach). Prvky môžu byť: tyčové (stĺpy), plošné (stenové panely), priestorové (bytové
jadrá). Na stavbe sa spájajú montážnym spôsobom. Materiál: betón, ŽB, kovové, drevené,
kombinované (oceľ, sklo, plast- ako doplnok).
Vystužovacie vence ich funkcia:
– zabezpečiť vodorovnú tuhosť nosných murovaných konštrukcií
– zachytávajú ťahy, ktoré môžu vzniknúť pôsobením nerovnomerného sadania stavby,
prípadne iným namáhaním muriva
– obvykle sa betónujú v úrovni stropnej konštrukcie každého podlažia
– prebiehajú cez všetky nosné múry (pozdĺžne aj priečne) a majú uzatvorený tvar
– spravidla majú rovnakú hrúbku ako múr a výška zodpovedá výške stropnej nosnej
konštrukcie
– pri zhotovovaní monolitických vencov treba dbať na dobrú tepelnoizolačnú úpravu, aby
nevznikali tepelné mosty, pretože konštrukcia by sa v zimnom období z vnútra zarosovala
– často sa prepájajú s nadokennými prekladmi
– výstuž stužujúcich vencov treba riadne previazať
– stropné konštrukcie treba do stužujúcich vencov dôkladne ukotviť

Pri skeletových a panelových konštrukčných systémoch preberajú funkciu venca prievlaky
alebo stenové panely.

Druhy stuženia – monolitické a ŽB

Význam tepelnej ochrany stavby – chráni stavbu pred unikaním tepla z nej a pred vnikaním
chladu do nej.

b)Zásady navrhovania svetlých výšok miestností

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!