Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 23

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 4289 Views

a) Kanalizácia

– je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich potrebe odvádzania
odpadových vôd spravidla aj čistenia.
– je súčasť verejných sietí, medzi ktoré patria voda, plyn a elektrina.
Všetky tieto zložky nazývame aj inžinierske siete.

Odpadové vody delíme z hľadiska:
– pôvodu – splaškové, dažďové, priemyselné, infekčné, podzemné
– vplyvu na kanalizáciu – neškodné (môžu sa bez úpravy odvádzať do stokovej siete),
vyžadujúce čistenie (alebo úpravu pred stokom do stokovej siete), nebezpečné
Likvidácia odpadových vôd:
– verejná kanalizácia – je stoková sústava odvádzajúca odpadové vody z územia obytnej zóny
rôznymi systémami.(vetvový, úchytný, pásový, radiálny)
– žumpa
– čistička
Účelom vnútornej kanalizácie je odvodniť celú nehnuteľnosť a odstrániť z nej všetky druhy
odpadových a dažďových vôd.
Požiadavky na vnútornú kanalizáciu: musí bezpečne odvádzať všetky odpadové vody z objektu,
hygienicky nezávadná, zápachutesná, maximálne zvukotesná.
Materiál potrubí – liatina, plasty, kamenina, azbest, ŽB, oceľ
V súčasnosti tieto materiály postupne vytlačujú celoplastové systémy, ktoré sú výhodné najmä pre
jednoduchú montáž na stavbe, v plnom rozsahu sa situujú nad stropné konštrukcie. Ku stavebnej
konštrukcii sa môžu fixovať len pomocou objímok. Ďalšou výhodou je dodatočného uloženia
odbočky. Sú najviac používané.
Liatinové potrubie: Výhody – trvácnosť, odolnosť voči korózii. Nevýhody – krehkosť, veľká
hmotnosť, nízka pevnosť v tlaku a ťahu.
Kameninové potrubie: Výhody – malá obrusnosť, odolné voči chemickým vplyvom. Nevýhody
– majú menšiu pevnosť ako liatinové alebo oceľové, citlivé na nárazy.
Azbestocementové potrubie: Výhody – odolné vlhkému prostrediu, nekorodujú, ľahké, dobre
opracovateľné, nezanášajú sa.
ŽB potrubie – používa sa na odvod dažďovej vody v mimoobjektových úsekoch
Oceľové potrubie – používa sa v prostrediach s dynamickými vplyvmi na potrubie (pri cestách).
Delenie vnútornej kanalizácie:
1. podľa spôsobu odvádzania odpadových vôd.
jednotná – všetky odpadové vody sa odvádzajú jedným spoločným kanalizačným potrubím
delenú – splaškové vody sa odvádzajú do verejnej kanalizácie alebo čistiacej stanice jedným
potrubím a pre ostatné odpadové vody je navrhnutý iný spôsob odvedenia.
2. z hľadiska polohy jednotlivých úsekov potrubia v objektoch: ležaté a zvislé.
3. podľa funkčných vlastností a postupu návrhu sa potrubie VK rozlišuje na:
odtokové potrubie – potrubie od zariaďovacích predmetov, nie je odvetrané a nemá zápachovú
uzávierku.
pripájacie potrubie – potrubie medzi zariaďovacím predmetom, vpustom alebo iným
odvodňovaným zariadením a odpadovým potrubím.
odpadové potrubie – zvislé potrubie, ktoré odvádza odpadové vody, musí byť samostatné pre
splaškovú a dažďovú vodu. Dažďové odpadové potrubia by sa mali viesť mimo obývaný priestor,
aby sa vylúčila ich nežiaduca hlučnosť.
vetracie potrubie – potrubie, ktoré zabezpečuje vetranie vnútornej i vonkajšej kanalizácie
a umožňuje privádzať dostatočné množstvo vzduchu, potrebné na odvádzanie splaškov.
zvodné potrubie – ležaté potrubie v objekte.

Vnútorná kanalizácia sa skladá:
• z potrubia
• vlastnej vnútornej kanalizácie vrátane kanalizačného príslušenstva
• z prevádzkových zariadení objektov, ktoré sa používajú priamo v prevádzke a ktoré
umožňuje jej správnu funkciu (lapače tuku, prečerpávacie zariadenia, revízne šachty…)
• z domovej čistiarne alebo žumpy (ak objekt nie je pripojený na verejnú K alebo ak treba
odpadové vody pred napojením na verejnú K prečistiť)
• zariaďovacích predmetov vo vnútri objektu
• ku kanalizačnému príslušenstvu patria aj
– kanalizačné armatúry – na uzatváranie zvodov proti vzdutej vode
– zápachové uzávery – sifóny – zabraňujú vnikaniu stokového vzduchu a výparov do
vnútorných priestorov budovy, sú súčasťou zariaďovacích predmetov
– vpusty – slúžia na odvádzanie odpadovej vody z odvodňovaných plôch, majú
zápachový uzáver
– strešné vtoky – slúžia na odvod dažďovej a odpadovej vody z plochých striech,
nemajú zápachový uzáver
– lapače strešných splavenín – zachytávajú úlomky krytiny, hrubé nečistoty
Odtokový systém musí byť funkčný.

Zásady návrhu vnútornej kanalizácie:
• VK musí zabezpečovať spoľahlivé, hospodárne a hygienicky nezávadné odvádzanie
odpadových vôd z objektu a priľahlých plôch.
• Spoje rúr musia byť vodotesné, plynotesné a pružné.
• Musí byť riešená tak, aby nebola porušená stabilita konštrukcie objektu.
• Potrubie treba primerane chrániť. Ak sa predpokladá orosovanie, ktoré je škodlivé, treba
potrubie tepelne izolovať.
• Potrubie a zariadenia musia byť navrhnuté tak, aby sa neprekročila v miestnosti najväčšia
dovolená hladina hluku.
• V smere prúdenia odpadových vôd nesmie byť potrubie rozvetvované ani zmenšená svetlosť
• V smere prúdenia odpadových vôd sa musia jednotlivé odpadové vody až po zvodné
potrubie odvádzať osobitným potrubím.
• Najmenší sklon potrubia podľa našej normy je 3%
• Potrubie sa situuje prevažne nad podlahou

Najmenšie svetlosti DN pre zariaďovacie predmety

ZARIAĎOVACÍ PREDMET

Umývadlo, bidet
Dve umývadlá, kuchynský dres
Vaňa, vaňa s umývadlom
Sprchová misa
Automatická práčka
Umývačka riadu
Pripájacie potrubie z bytovej kuchyne
Dve vane
Záchodová misa

NAJMENŠÍ VONKAJŠÍ PRIEMER PLAST.
RÚR (mm)
40
50
50
50
50
50
50
75
110 (100)

b) Vnútorné povrchy – finálny povrch

Rozdelenie podľa umiestnenia: vonkajšie a vnútorné
Základné požiadavky : estetickosť, praktickosť, skvalitnenie vlastností konštrukčných prvkov,
zvýšenie trvanlivosti muriva, ochrana muriva pred mechanickým poškodením, zabránenie vzniku
plesní, machov a húb, spĺňanie hygienických požiadaviek.
Omietky – základné požiadavky: estetickosť, praktickosť, skvalitnenie vlastností konštrukčných
prvkov, zvýšenie trvanlivosti muriva, ochrana muriva pred mechanickým poškodením, zabránenie
vzniku plesní, machov a húb, spĺňanie hygienických požiadaviek.
Postrek tvorí podkladovú vrstvu pre jadro. Postreková malta má byť dostatočne riedka, má vnikať
do nerovností a škár a vyrovnávať všetky nerovnosti podkladu.
Jadrová omietka môže vyplniť nerovnosti podkladu do hĺbky max . 50mm. Nanáša sa zdola nahor,
povrch poslednej vrstvy jadra musí byť v celom rozsahu rovinný, aby vrchná vrstva bola všade
rovnako hrubá a v jednej rovine.
Štuková vrstva omietky tvorí poslednú vrstvu, po celej ploche musí byť rovnako hrubá, pretože
každá nerovnosť by bola viditeľná.
Rozdelenie omietok:
– podľa umiestnenia: vonkajšie a vnútorné
– podľa povrchovej úpravy: hrubé, drsné, hladké, jemné, vyhladené, ozdobné, leštené, škrabané, iné.
Obklady – na obklady sa používajú doskové prvky, ktoré sa osadzujú do spojovacej malty, alebo
sú pripevnené tmelom, skrutkami, skobami a pod.
Rozdelenie podľa použitých obkladových materiálov: keramické, sklené, z čadičových dlaždíc,
kamenné, drevené, sadrokartónové, iné.
Základné požiadavky na obklady: estetickosť, trvanlivosť, musia umožňovať rýchlu montáž
a demontáž, zdravotná nezávadnosť.

Podlahy a dlažby – podlaha je konštrukcia, ktorá vytvára povrchovú časť stropov alebo iných

horizontálnych konštrukcií. Zhotovujú sa spravidla ako viacvrstvové konštrukcie.
Základné funkčné vrstvy podlahy sú: Nášľapná vrstva – pružnosť, nešmykľavosť, bezprašnosť.
Roznášacia vrstva môže tvoriť s nášľapnou vrstvou jeden celok. TI vrstva. Zvukoizolačná
vrstva – má za úlohu tlmiť krokový zvuk a súčasne prispievať k tlmeniu zvuku prenášanému
vzduchom. Vodoizolačná vrstva – uplatňuje sa väčšinou pri podlahách na teréne, v kúpelniach
a WC. Stropná konštrukcia.
Rozdelenie podláh podľa materiálu pochôdznej vrstvy:
Lignocelulózne podlahy, zhotovené z dosiek, fošní, panelov, parkiet a pod
Dlažby z dlaždíc
Mazaniny zhotovené liatím, ubíjaním, stieraním a valcovaním mazaninovej zmesi priamo na
mieste. Na mazaniny sa používajú xylolit, betón, asfalt, sadra, vápenné malty a hlinité zmesi
Povlakové podlahoviny malých hrúbok, lepené alebo kladené na sucho, príp. nanášané stieraním.
Ide hlavne o linoleum, PVC, guma, korkové parkety, stierky PVAC alebo EPOXY

Iné povrchové úpravy

Režné povrchy sú prirodzené povrchy stavebných materiálov, bez ich prekrytia nepriehľadnou
ochrannou vrstvou. Materiál prejavuje navonok svoju štruktúru.
Pohľadový betón: Pod pojmom pohľadový betón sa myslí betón, ktorý vytvára určitú štruktúru
poznačenú debnením a inak sa už neupravuje.
Plastosilikátové povrchové úpravy sú na báze disperzných spojív a anorganických výplňových
materiálov v kombinácii s cementom.
Maľby- farebnosť omietok možno dosiahnuť priamym nanesením farebnej omietky, alebo
dodatočným nanesením farebného roztoku.
Tapety- sú to fólie z papiera, tkanín pergamenu, kože drevených dýh, morských tráv a plastických
hmôt.

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!