Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 22

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3481 Views

a)Vodovod

Voda je základom pozemského života a najrozšírenejšou látkou na Zemi. Zohráva dôležitú
úlohu v životnom prostredí. Je najcennejšia surovina, ktorá má výhodu že sa vo svojich
zdrojoch obnovuje. Základnou činnosťou vodohospodárskych stavieb je zabezpečenie vody
pre potrebu spoločnosti a hospodárstva. Spotreba vody je základnou podmienkou riešenia pre
vodovod.
Povrchová voda je zmes zrážkovej a pramenitej vody.
Výskyt podzemnej vody – pramene
• Podľa chemického zloženia máme pramene prosté a minerálne.
• Podľa pôvodu – juvenilné (vznikajú v zem. kôre uvoľňovaním vodných pár zo zem.
magmatu)
– vadózne (vznikajú presakovaním do pôdy zo zrážok)
• Podľa geologického hladiska – prielivové (vznikajú v sypkých zeminách)
– puklinové ( v puklinách skalných vrstiev)
– krasové (v jaskyniach)
• Hladina podzemnej vody HVP – kreatická (volná voda)
– artézska (napätá hladina podzemnej vody)
Zachytávanie vody: – povrchovej – nádrže (vodojemy), vodné toky
– podzemnej – pramenné záchytky, studne
Úprava vody
Základné postupy
• usadzovanie (sedimentácia)
• filtrovanie
• chemické upravovanie (dezinfekcia- usmrcovanie choroboplodných zárodkov
a baktérií)
• ožarovanie UV žiarením
Hlavnou hygienickou požiadavkou pitnej, úžitkovej vody je absolútna zdravotná neškodnosť.
Zdravotná neškodnosť vody sa zabezpečuje chlórovaním.

Verejne siete: sú sústavou vedení týchto zariadení, ktoré vytvárajú verejné siete – tzv.
inžinierske siete.
Vodovodná prípojka – každý stavebný objekt využívaný technicky a účelovo je zásobovaný
z verejnej siete musí byť napojený na vodovodnú prípojku. Trasovanie začína väčšinou
na verejnom pozemku a končí na súkromnom pozemku. Prípojka sa nepovažuje za súčasť
verejných sietí.
Vnútorný vodovod sa môže pripojiť 3-akým spôsobom: prípojkou, studňou, kombináciou.
Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzajúcu vetvu verejnej vodovodnej
siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu. Súčasťou vodomernej prípojky
je vodomerná zostava. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod
navrtávacím pásom a uzáverom. Umiestňuje sa podľa pokynov dodávateľa vody najčastejšie
bezprostredne za hranicou pozemku vo vodomernej šachte. Prípojka má byť priamočiara
podľa možnosti so stúpaním k objektu, kolmá k uličnému potrubiu, krytá vrstvou
zeminy min. 1,5m. Prípojka sa delí na verejnú a domovú časť. Materiál vodovodnej
prípojky: používajú sa oceľové rúrky alebo rúrky z plastov. Dovolené vzdialenosti od iných
podzemných vedení určuje STN 73 6005: od kanalizácie 600mm; od plynovodu 500mm; od
tepelného vedenia 1000mm; od el. káblov 400mm.
Veľkosť vodomernej šachty – závisí od veľkosti armatúr a prístrojov zostavy, teda od
prietoku. Normou požadované rozmery vodomernej šachty sú vynútené vytvorením

najmenšieho priestoru pre kvalitnú montáž vodomernej zostavy. Do prietoku 10m³/hod sú
najmenšie rozmery šachty 800x1200x1600. Šachta môže byť murovaná, z monolitického
betónu alebo prefabrikátov.
Vodomerná zostava sa skladá z: uzavierací ventil, redukčný nátrubok, vodomer, redukčný
nátrubok, kompenzátor, uzavierací ventil, skúšobný ventil, spätný ventil, vypúšťací ventil.
Domová vodáreň: v prípade, že v obci nie je zriadený verejný vodovod, pre objekt sa
vybuduje domová vodáreň. Tvorí ju: vodný zdroj (studňa), čerpadlo a zásobná nádrž na vodu.
Vnútorný vodovod: domový vodovod pokračuje od prípojky prechodom cez základový
múr, tzv. ležatým rozvodom, ktorý by mal byť izolovaný, ak prechádza priestorom pivnice.
Bez ohľadu na materiál potrubia by sa za vstupom vodovodnej prípojky do rodinného domu
mali inštalovať tieto prístroje: jemný filter, oddelovač (zabraňuje spätnému chodu vody),
regulátor tlaku (usmerňuje tlak v potrubí). Delenie vzhľadom na polohu potrubných úsekov:
ležatý rozvod, stúpacia potrubie a pripájacie potrubie.
Ležatý rozvod: začína sa hlavným uzáverom vnútorného vodovodu alebo objektu a končí
pri pätkách jednotlivých stupačiek. Má byť čo najkratší a s minimálnym počtom ohybov.
Možnosti vedenia: pod stropom, v podlahe, v drážkach, v predstenových systémoch.
Zvislý rozvod: (stúpacie vetvy), vedie sa v drážkach pod omietkou, v inštalačných
prefabrikátoch. Začína uzávermi v spodnej časti a končí v mieste napojenia najvyššej
časti pripojovacieho potrubia. Vo viac podlažných budovách majú byť jednotlivé podlažia
uzatvárateľné.
Pripájacie potrubie: zvyčajne sa vedie v stenách ako vetvové a odbočky sú vedené kolmo
na armatúru.

Zásobovanie budov TUV
Pod pojmom TUV rozumieme ohriatu pitnú vodu, ktorá spĺňa kritériá STN, vodu ktorá je
určená na umývanie, kúpanie a pranie, ktorá je hygienicky nezávadná, chýbajú jej však
niektoré vlastnosti pitnej vody (studená pitná voda 10-12ºC). Voda sa bežne ohrieva z +10 na
+60ºC. Teplota +60ºC sa nesmie prekročiť pre nebezpečenstvo z oparenia.
Zásobovanie budov TUV môže byť:
• miestne ( v mieste spotreby)
• ústredné ( napríklad v najnižšom podlaží budovy)
Konštrukčný systém zariadenia na ohrev rozoznáva dva systémy:
• prietokový
• zásobníkový systém
Na ohrev úžitkovej vody sa používajú tuhé palivá, kvapalné palivá, plynné palivá, elektrická
energia alebo slnečná technika.

b) Klampiarske práce: ich kvalita ovplyvňuje životnosť strešného plášťa a ostatných

konštrukcií, zabraňuje vnikaniu vody do vrstiev strešného plášťa. Pri klampiarskych prácach
sa používa: oceľový pozinkovaný plech, hliníkový, medený, zliatinový plech, titánový,
plastový…

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!