Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 3

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 2706 Views

a) Bezpečnosť prác v stavebnej výrobe

-Bezpečnosť prác na stavbe (BOZP)
-Starostlivosť o životné prostredie v stavebníctve

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci je súhrnom činností prostriedkov a opatrení.
Dodržiavanie predpisov o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci je jednou zo základných
povinností pracovníka. Firmy a organizácie sú povinné všestranne sa starať o podmienky pre
bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu. Za bezpečnosť a ochranu pri práci sú zodpovedný
vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia.
1. Charakterizujte všeobecné povinnosti pracovníkov:
– dodržiavať pracovné predpisy a pokyny na zabezpečenie BOZP, s ktorým boli riadne
oboznámení, ako aj zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy.
– používať pri práci ochranné zariadenia a ochranné zdravotné prostriedky.
– zúčastňovať sa na školení a výcviku uskutočneného firmou v záujme zvýšenia BOZP
a podrobiť sa určeným skúškam.
– oznamovať nadriadenému alebo orgánom dozoru nad BOZP nedostatky a závady, ktoré by
mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci.
2. Popíšte prípravu a zariadenie staveniska:
– Ohradenie staveniska je jedno zo základných ustanovení, pretože sleduje nielen bezpečnosť
pracovníkov stavby, ale aj občanov vôbec. Z tohto dôvodu musí byť stavenisko a samostatné
priestory pracovísk v obývaných priestoroch a v miestach kde sa precuje ohradené do výšky
min 1,8 m.
– Osvetlenie staveniska musí byť zabezpečené na staveniskách, kde sa vykonávajú stavebné
práce i v čase, keď denné osvetlenie je nedostatočné, musí byť zabezpečené umelé osvetlenie
v súlade s STN. Osvetlenie musí byť osadené tak, aby neprekážalo pri stavebných prácach.
Osvetlenie vlhkých priestorov sa musí prevádzať len pod nízkym napätím, a to 24V.
-Všetky dopravné cesty na staveniskách sa musia trvale udržiavať v dobrom stave za každého
počasia. Musia sa zakladať skládky materiálov pre ich údržbu za nepriaznivých okolností
(napr. skládky štrku a soli pri poľadovici). Pri ceste, kde to BOZP vyžaduje, sa musia
zriaďovať chodníky alebo krajnice pre chodcov.
– Určenie skladových plôch musí byť určené už v návrhu organizácie stavby so zabezpečením
proti úrazu. Skládky nesmú byť volené v blízkosti elektrického vedenia.
– Sociálne a hygienické zariadenia na stavenisku musia byť vyhotovené, aby veľkosťou
a stavebným prevedením zaručovali bezpečné plnenie svojej funkcie.
3. Charakterizujte protipožiarnu ochranu:
– pracovníci musia poznať poplachové smernice.
– dodržiavať bezpečnostné protipožiarne ustanovenia predpisov.
– dbať o to, aby bolo po skončení prác pracovisko zanechané v bezvadnom stave.
– stavba musí byť vybavená hasiacimi prístrojmi.
4. Popíšte BOZP pri prácach vo výškach:
-bezpečnosť musí byť zabezpečená zábradlím alebo ochranným ohradením, pracovným alebo
ochranným lešením, ochrannou alebo záchrannou sieťou(prípadne obomi)
– zakrytím otvorov na všetkých voľných stranách.
– záchranným opaskom s lanami.
– lešenie- pri práci s a na lešení sa musia dodržiavať zásady stavby lešenia, ďalej musí byť
lešenie vybavené ochranou proti padaniu materiálu.
Takéto zabezpečenia sa musia robiť vždy, ak je úroveň pracoviska vyššia ako 15m.

5. popíšte BOZP pri výkopových prácach:
-príprava staveniska závisí od geologického a hydrogeologického prieskumu na zistenie
zeminy či je nesúdržná, čiastočne súdržná, súdržná alebo sa skladá z hornín skalných
a poloskalných.
– dôležitou častou je zabezpečenie stability stien výkopu(zvislé steny, šikmé steny) pažením
(príložným, hnaným, záporovým).
– v prašnom prostredí by myli byť poskytnuté zamestnancom ochranné zariadenia ako masky,
okuliare,…
– taktiež treba zabezpečiť výstražné osvetlenia, prechodné lávky ponad výkopy, ohradenie
výkopov
6. Ochrana a tvorba životného prostredia:
-pri stavebných prácach sa narúša a nepriaznivo ovplyvňuje životné prostredie predovšetkým
hlukom, prachom, exhalátmi, znečisťovaním komunikácií prachom a blatom, záberom
verejných plôch, ničením a poškodzovaním zelene, zakladaním hygienicky škodlivých
a esteticky nevhodných skládok, neskorou likvidáciou stavenísk a oneskorenou úpravou ich
okolia. Ochrana povrchových a spodných vôd.

b) tabuľkový kalkulátor

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!