21. maturitná otázka

21. maturitná otázka

 

 1. Definuj pojem román

Román – je zložitý literárny útvar, patrí k veľkým epickým žánrom. Zobrazuje široký okruh života obyčajne v dlhšom časovom rozpätí, preto  musí mať i veľký rozsah, ktorý je jeho hlavným vonkajším znakom.

Dej románu býva obyčajne zložitý. Tvorí ho množstvo udalostí, ktoré sa dotýkajú mnohých ľudí.

Základom deja je rozprávanie udalostí. V románe je veľmi dôležitá kategória rozprávača. Časť zobrazených udalostí tvorí hlavnú dejovú líniu, ostatné tvoria vedľajšie dejové línie. Hlavná dejové línia sleduje hlavné postavy, na udalostiach vedľajšej dejovej línie sa zúčastňujú vedľajšie postavy.

Všetky zložky románového deja sú starostlivo, logicky a umelecky účinne usporiadané. Toto premyslené usporiadanie všetkých zložiek sa nazýva kompozícia.

Spojením viacerých románov do jedného cyklu vznikajú dilógie ( 2 romány), trilógie (3 romány) a románové cykly. Obsiahle románové zobrazenie významnej etapy vo vývine spoločnosti sa nazýva epopeja ( napr. L. N. Tolstoj – Vojna a mier)

Z tematického hľadiska sa romány delia na spoločenské, ľúbostné, detektívne, sociálne, generačné, vojnové, dobrodružné, vedecko-fantastické, romány pre mládež, …

Podľa literárneho smeru rozoznávame: klasicistické, romantické, realistické, naturalistické, expresionistické, francúzsky nový román

Podľa formy môže byť román v listoch, denníková formy románu, autobiografický román.

 

2. Priblíž vývin slovenského románu

Prvý slovenský román vznikol ešte koncom 18. storočia – Bajzov román – René mláďenca príhodi a skúsenosťi.

 

Rozvoj slovenského románu spadá až do 19. storočia. Významnými slovenskými románopiscami 19. storočia boli:

Svetozár Hurban Vajanský – Suchá ratolesť

Elena Maróthy Šoltésová – Moje deti

Martin Kukučín – Do v stráni

 

Najväčší rozsah dosiahol slovenský román v 20. storočí, keď vzniklo množstvo, dnes už klasických, románov:

Milo Urban – Živý bič

Jozef Cíger Hronský – Jozef Mak

František Hečko – Červené víno

Peter Jaroš – Tisícročná včela

Ladislav Ballek – Pomocník

Vincent Šikula – trilógia – Majstri, Muškát, Vilma

 

3. Na základe vlastného čítania analyzujte vybraný slovenský román

 

Ladislav Nádaši – Jégé – Adam Šangala

Historický román, ktorý má podtitul Historický obraz zo 17. storočia.

Dielo je zamerané na kritické a realistické zobrazenie spoločenských pomerov, života vyšších cirkevných hodnostárov a šľachty, ale aj na vykreslenie tvrdého poddanského jarma a nedôstojného ponižovania poddaných.

 

Dej:

Adamovi Šangalovi pre pytliactvo z biedy obesia otca. Po pohrebe sa Adam vyberie do sveta hľadať si živobytie, aby nebol na obtiaž svojej mame. Cestou do Žiliny zbadá neznámeho zemana, ktorý nemilosrdne bije poddaného a mladé dievča. Adam ich chce brániť a zemanovi poraní ruku.

V Žiline sa dozvedá, že išlo o grófa Markoča a na Adama je vydaný zatykač. Aby sa mu vyhol, dá sa zverbovať do Pálfyho vojska a dostáva sa na Praskovského zámok. Tu sa môže presvedčiť na vlastné oči o spôsobe života šľachty. Nechtiac zapríčiní, že Praskovského nevesta Brigita príde o dieťa a je uväznený. K úteku mu pomôže kňaz Konôpka.

Adam sa dostáva do Trnavy, kde sa stáva pisárom u otca svojej priateľky Betky, s ktorou sa neskôr ožení. Do Trnavy prichádza arcibiskup Pazmán a s ním i prenasledovanie evanjelikov. Uväznený je i Konôpka, ktorému pomôžu vojaci privolaní Adamom.

O päť rokov neskôr sa Betkinou neopatrnosťou roznesie po Trnave, že Konôpku zachránil Adam a ten skončí na popravisku ako kedysi jeho otec.

Hlavnou postavou románu  je obyčajný človek z ľudu, ktorý je vykreslený ako kladný a nezištný hrdina.

V diele môžeme vidieť znak naturalizmu – na začiatku románu je smrť Adamovho otca a i na konci románu sa nachádza smrť- Adam končí na popravisku.

 

Ďalšie diela s historickou tematikou: Svätopluk, Weiniavskeho legenda, Adam Šangala

diela zo súčasnosti: Cesta životom, S duchom času, Alina Országhová.

 

4. Vysvetlite funkcie opisu, vymenujte a charakterizujte jednotlivé druhy opisu, ktoré slovné druhy prevládajú v opise?

Funkciou opisu je čo najpresnejšie a najnázornejšie slovami vystihnúť pozorovaný predmet alebo jav, čiže vystihnúť jeho vlastnosti, znaky, črty.

Opis delíme z jedného hľadiska na:

jednoduchý

– odborný

– umelecký

Z iného hľadiska na:

–         statický – opisovaný predmet je v pokoji

–         dynamický – opisovaný predmet je v pohybe + opis pracovného postupu

–         opis dejovým rámcom – opisovaný predmet je v pokoji, ale opisujeme ho tak, ako ho vníma pohybujúca sa osoba.

V opise prevládajú podstatné a prídavné mená, príslovky a v dynamickom opise slovesá.

 

V ukážke poviete to, že tam prevládajú podstatné mená, prídavné mená.

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!