Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 9

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3152 Views

a)Základová pôda a zemné práce

Zemné práce sa zaoberajú rozpájaním hornín, premiestňovaním vykopaných častí zeminy
alebo sypaniny, ich sypaním a prípadne ich zhutňovaním a inými úpravami súvisiacimi
s prípravou staveniska na zhotovenie základov. Zemné práce predstavujú zásahy do
pôvodného terénu. Preto je dôležité poznať vlastnosti geologického profilu základovej pôdy,
ktoré sú vyšpecifikované vo výsledkoch geologického a hydrogeologického prieskumu.
Geologický prieskum poskytuje podklady pre posúdenie vhodnosti staveniska, stanovenie
únosnosti, posúdenie vplyvu podzemnej vody a predbežné určenie tried hornín.
Pred začatím zemných prác je nutné zabezpečiť a vybaviť stavenisko. Zemné práce
nadväzujú na vytýčenie stavby – situačné a výškové osadenie stavby do terénu.
Zemné práce možno rozdeliť do troch etáp: prípravné práce, hlavné zemné práce,
dokončovacie práce.
Prípravné práce – predstavujú prípravu staveniska – vyrúbanie kríkov, zbúranie plotov,
odstránenie iných prekážok v mieste budúcej stavebnej jamy. Odvedenie zrážkovej vody
zo staveniska. Odstránenie ornice v hrúbke 150-200mm. Porasty odstraňovať odborne a len
v najnevyhnutnejšej miere. Nesmú byť narušené zdroje pitnej vody, minerálnych a liečivých
prameňov. Nesmie byť porušená okolitá pôda. Vybudovanie prístupovej cesty, provizórnych
objektov(WC, sklady, miestnosť pre pracovníkov), oplotenie pozemku, zriadenie elektrickej
prípojky s uzamykateľnou skrinkou, elektromeru a vodovodnej prípojky.
Hlavné zemné práce – najprv sa odstránie terénne nerovnosti odkopom. Pri výkopoch
sa postupuje do hĺbky, musia byť preto zabezpečené proti zosunu pôdu pažením. Spôsob
zabezpečenia závisí predovšetkým od druhu zeminy a sklonu vrstiev. Výkopy v súdržnej
zemine do hĺbky 1,5-2,0 m sa môžu zhotoviť s kolmými stenami.
Dokončovacie práce – robia sa po dokončení stavby, keď sa zasypávajú výkopy a upravuje
sa okolitý terén na projektovanú výšku upraveného terénu UT. Násypy a zásypy sa robia vo
vrstvách.
Základová pôda je zemina, do ktorej sa prenášajú účinky vonkajších síl. Základové pôdy sa
delia:
1. horniny spevnené – skalné, poloskalné
2. horniny nespevnené – zeminy súdržné a nesúdržné
3. horniny zvláštneho zloženia – umelé, poľnohospodárske
Pri nepodpivničených objektov musí byť základová škára v nezámrznej hĺbke 800-1400mm.
Základovú škáru chránime štrkom alebo vrstvou podkladového betónu, prípadne bez podsypu.
Podzemnej vody na stavenisku je možné zbaviť sa prostredníctvom studní. Aby sme sa
vyvarovali prípadným problémom s podzemnou vodou nám slúži hydrogeologický prieskum.

b)Odvodňovanie stavebnej jamy

Povrchové odvodnenie prevádzame pomocou rigolí, lávok, žľabov, trativodov.
Spôsoby zníženia hladiny spodnej vody pomocou studne…

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!