Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 7

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 7149 Views

a) Stavebné materiály – spojivá

Spojivá – sú látky, ktoré majú schopnosť spájať drobné alebo kusové častice do pevných
celkov. Podľa chemického zloženia sa rozčleňujú na organické (asfalty, živice)
a anorganické (sadra, vápno, cement). Najpoužívanejšie sú anorganické MALTOVINY.

Maltoviny – sú anorganické stavebné spojivá vyrobené pálením, ktoré po zmiešaní s vodou
po určitom čase tuhnú a tvrdnú. Zlučovanie maltoviny s vodou sa volá hydratácia.
Rozdelenie maltovín:

1. VZDUŠNÉ maltoviny – po zmiešaní s vodou tuhnú a tvrdnú len na vzduchu. Zaraďujeme
sem hlinu, vzdušné vápno, sadrové spojivá. Patrí sem aj Sadra.

Vápno – je najstarší stavebný materiál (Egypt, Babylon), získava sa pálením z dolomitických
vápencov pod medzu slinutia do 1250°C.
Použitie vzdušného vápna: malty pre omietky, malty na murovanie, výroba plynosilikátov
(lahčivo), výroba vápno-pieskových tehál, na čistenie a úpravu vody.
Použitie vápenného mlieka: povrchové nátery stropov a stien, ochrana proti baktériam
a pliesňam, vonkajšie nátery, stabilizácia zemín (injektáže).
Pri práci s vápnom treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia(respirátory, ochranné rukavice
a okuliare).

Sadra – anorganické práškové spojivo. Používala sa už v Egypte do mált na murovanie
a povrchové úpravy stien a stropov.
Suroviny na výrobu sadry: prírodný sadrovec, anhydrit…
Fázy výroby sadry: – Úprava: zbavovanie nečistôt, drvenie na približne
rovnaké zrná, triedenie na rôzne veľkosti zŕn
– Tepelné spracovanie: vo varákoch; premieľanie na dosiahnutie zvýšenej
plasticity a nakoniec balene a vývoz.
Delenie sadry podľa druhov, vlastností a použitia:
• Delenie podľa chemického zloženia : polyhydrátové a anhydritové
• Podľa spôsobu použitia: modelárska, štukatérska, omietková, poterová
• Podľa rýchlosti tuhnutia: rýchlo, normálne a pomaly tuhnúca
• Podľa jemnosti mletia: hrubo, stredne a jemne mletá
Sadra sa nesmie ukladať s cementom ani miešať.

KERAMIČITANOVÁ nazývaná vodné sklo je spojivo, ktoré tuhne a tvrdne len na vzduchu
Použitie vodného skla: na zvýšenie pevnosti stavív, nátery, ako spojivá tepelnoizolačných
mált a vláknitých materiálov, do žiaruodolných mált a betónov, na injektáž (spevnenie).

2. HYDRAULICKÉ maltoviny – sú také, ktoré môžu po čiastočnom zaschnutí ďalej tvrdnúť
a tuhnúť bez prístupu vzduch aj vo vode.

Hydraulické vápno je maltovina, ktorá sa získava pálením uhličitanov vápenatých.
Použitie: výroba mált a betónov, príprava šchlachtičných omietok, štukatérskych mált
a podlahových podkladov, výroba tvaroviek, stabilizácia zemín.

3. CEMENT je práškové hydraulické anorganické spojivo po rozmiešaní s vodou vytvára
kašu, ktorá tuhne a tvrdne aj vo vode aj na suchu. Vytvára umelý kameň, vzniká pálením nad
medzu slinutia 1450°C
Základné suroviny na výrobu cementu:
Hlavné – potrebné na vznik slinkov, upravujú priebeh tuhnutia cementu – sadrovec
Vedľajšie – upravujú zmesovosť cementu – vysokopecná troska, kremičitý piesok, železné
rudy, bauxid
Špeciálne – upravujú priebeh miešania, zabezpečujú špeciálne vlastnosti
Základnú zložku cementu tvorí slinok, ktorý môže byť kremičitanový (portlandský, cement
na všeobecné použitie, cementy do mált na murovanie omietky) a hlinitanový (hlinitanové
a špeciálne cementy).
Vlastnosti cementu charakterizuje:
Hydratácia – chemický proces, pri ktorom sa voda viaže s cementom, pričom sa vyvýja
hydratačné teplo
Tuhnutie cementu nesmie prebiehať veľmi rýchlo
Tvrdnutie nasleduje po tuhnutí a vplyvom pokračujúcej hydratácie sa mení tuhá hmota na
tvrdú
Pevnosť v tlaku, ťahu, šmyku, ohybe, krútení. Najväčší prírastok pevnosti je v prvých 28
dňoch (85-90%)
Objemová stálosť a jemnosť mletia.
Hydratácia cementu je dôsledok fyzikálnych a chemických zmien, vzniku a prerastania
kryštálov a kapilárneho pôsobenia vody. Priebeh a rýchlosť závisí od teploty vody
a prostredia.
Doprava a skladovanie cementu:
– balený cement – 50 kg papierové vrecia(2-5vrstvové), pri preprave chránené proti vode,
izolované od terénu, max. 10 vriec na sebe.
– voľne sypaný cement – v špeciálnych cisternách, s použitím vzduchových čerpadiel, nesmú
sa miešať triedy cementu.

4. MALTY a maltové zmesi – stavivo, ktoré vznikne zatvrdnutím čerstvej zmesi zloženej zo
spojiva, plniva, vody a prísad.
Rozdelenie mált:
Podľa účelu a použitia: na murovanie, výr. keramických dielov, stykové, omietky, ukladanie
dlažieb, obklady, škárovanie, tepelnoizolačné, špeciálne účely.
Podľa druhu použitého spojiva: Vápenné – obyčajné MV a jemné MVJ; Vápenno-cementové
– obyčajné MVC, jemné MVJC a na šľachtené omietky MVCO; Vápenno-sadrové MVS;
Sadrové MS; Cementové – obyčajné MC a na cementový postrek MCP
Zložky mált
Spojivo: Vápno, cementy, sadra, organické spojivá (živice, bitumény).
Plnivo: prírodné kamenivo (štrky, drobné kamenivo), ľahké kamenivo.
Voda: je potrebná na zabezpečenie hydratácie spojiva a dobrej spracovateľnosti malty.
Prísady – upravujú a zlepšujú vlastnosti mált.
Prímesi – minerálne múčky(10-15%).

b) Keramické výrobky
Keramika – polokryštalický nekovový materiál, ktorý sa získava z vhodných keramických
surovín tvarovaním, sušením, pálením.
Rozdelenie podľa POUŽITIA: Hutnícka, Technická, Stavebná keramika, Okrasná.

Delenie stavebnej keramiky:
Podľa druhu črepu: tehliarske výrobky, obkladová keramika, kameninové výrobky,
zdravotnícka keramika, žiaruvzdorné výrobky.
Podľa vlastnosti črepu: nasiakavosti – hutná, pórovitá
Podľa farby črepu: pórovina s biely, s farebným črepom (tehla); hutnina, kamenina, porcelán
Podľa povrchovej úpravy – neglazované, glazované, engobované (matné), leštené, dekoračné,
lícové (predná strany).
Základné suroviny
Keramické zeminy – hliny, íly, spraše
Pomocné suroviny – ostrivá, tavivá, ľahčivá, pórovité kvapalné látky
Materiály na povrchovú úpravu:
Glazúra – sklovitá lesklá úprava, neprepúšťa vodu, zlepšuje vlastnosti a chráni povrch.
Engoba – matná, nepriepustná alebo priepustná povrchová úprava.
Farbivá

Tehliarske výrobky – kusové stavivá s pórovitým červeným črepom s hmotnostnou
nasiakavosťou 10%, ktoré patria do skupiny stavebnej keramiky.
FÁZY VÝROBY: ťažba surovín, úprava suroviny, tvarovanie, sušenie, pálenie, povrchové
úpravy, triedenie
DRUHY:
A) tehliarske výrobky pre ZVISLÉ KONŠTRUKCIE, označenie tehly TP/CP 290x140x65
Na neomietané murivo sa používa plná lícová tehla.
B) tehliarske výrobky pre VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
– Stropné dosky HURDIS – nosníky na väčšiu vzdialenosť
– nosníky a vložky MIAKO
– strešná krytina – drážková škridla
C)POROVITÉ výrobky – sú keramické výrobky s vyššou nasiakavosťou ako 10%,
vyrobené z dobiela sa vypaľujúcich hlín. Druhy výrobkov: obkladačky, umývadlá,
WC, pisoáre, výlevky. Umožňujú hygienu a sú estetické. Chránia podlahy a steny pred
vonkajšími a vnútornými vplyvmi a mechanickým opotrebením.
D) KAMENINOVÉ výrobky
Kamenina – tvrdý glazovaný materiál (výrobok) s hutným črepom a nízkou
nasiakavosťou
Rozdelenie podľa farby črepu:
– Výrobky s bielym črepom (nepriesvitné) – kamenina
– Výrobky s bielym črepom (priesvitné)- porcelán
Vlastnosti: vysoká hutnosť, nízka nasiakavosť, vysoká mrazuvzdornosť, veľká
pevnosť, chemická odolnosť, nevedie el. prúd
Rozdelenie kameniny: stavebná, kanalizačná, hospodárska, chemicky odolná,
spotrebné a okrasné.
Rozdelenie porcelánu: môže byť tvrdý a mäkký.
E) ŽIARUVZDORNÉ výrobky – sú to výrobky, ktoré sa označujú žiaruvzdornosťou
1500°C-1800°C. Uplatnenie – hutníctvo, zlievarstvo, sklárstve a v keramickom priemysle.

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!