Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 5

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3366 Views

a)Stavebné materiály
Stavebné materiály sú látky, s vhodnými fyzikálnymi, chemickými, a mechanickými vlastnosťami,
ktoré sa používajú v stavebníctve na výstavbu.
Rozdelenie:
1. podľa pôvodu – prírodné – ANORGANICKÉ – kameň, hlina
– ORGANICKÉ – drevo, slama
– umelé – z ANORGANICKÝCH surovín – keramika, kamenina
– z ORGANICKÝCH surovín – plast, papier
– z KOMBINOVANÝCH surovín – butón
2. podľa účelu použitia – nosné – stĺpy, steny, stropy
– nenosné – výplne otvorov
– výplňové – okná, dvere
– izolačné
– inštalačné
– pomocné – lepidlo, nátery
3. podľa spracovania – prírodné neupravené suroviny – piesok, íl, štrk
– druhotné suroviny – troska, piliny, popol
– upravené – obklady, prírodný kameň
– polotovary – vápno, cement
– kompozitné materiály – z viacerých surovín
– umelé priemyselné výrobky – sklo, tehly
– doplnkové hotové výrobky – okná, dvere

VÝROBA STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
Je výroba spojív a maltovín (vápno, cement), keramiky (obkladačky, umývadlá), tehlových
výrobkov, kameňopriemysel (ťažba), výroba prefabrikátov, ľahká prefabrikácia, stavebné stroje.

Vlastnosti stavebných materiálov:
– je súhrn kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov opisujúcich určitý materiál
– zisťujú sa laboratórnymi skúškami
– presnosť rozmerov udáva STN, OTN, PN
Základné vlastnosti SM ovplyvňujú nielen konštrukciu ale celú koncepciu architektonického
a stavebného diela.
Hmotnosť – je zotrvačná tiažová vlastnosť hmotného objektu, kt. sa zisťuje vážením a vyjadruje sa
v kg alebo g.
Objemová hmotnosť – je hmotnosť objemovej jednotky určitej látky vrátane dutín a pórov.
Hustota – je hmotnosť objemovej jednotky bez dutín a pórov.
Hutnosť – je súvislé vyplnenie daného objektu materiálu pevnou látkou.
Pórovitosť – je pomer objemu dutín a pórov k celkovému objemu materiálu, môže byť otvorená alebo
zatvorená, vyjadruje sa v % alebo ako bezrozmerné číslo.
Zrnitosť – patrí medzi najdôležitejšie vlastnosti sypkých materiálov zložených z rôznych veľkostí zŕn.
Frakcie sú veľkostné skupiny zŕn s hraničnými rozmermi.
Medzerovitosť – je pomer objemu medzier medzi znakmi k celkovému objemu materiálu.
Vlhkosť – uvádza množstvo vody, kt. materiál v danom čase obsahuje. Ovplyvňuje vlastnosti SM.
Môže byť:
-Prirodzená (hneď po vyťažení)
-Začiatočná (po výrobe)
-Skladovacia (na skládkach)
-Ustálená(vlhkosť zabudovaného materiálu)
Nasiakavosť – je schopnosť materiálu PRIJAŤ KVAPALINU, do ktorej je ponorený za predpísaných
podmienok a za predpísaný čas. Ovplyvňuje veľmi ostatné vlastnosti SM a nasiakavé materiály musia
byť chránené pred vodou.

Vlínavosť – je druh nasiakavosti, schopnosť materiálu nasiaknuť vodu vyššie ako je hladina vody, do
ktorej je materiál ponorený
Vodotesnosť – schopnosť materiálu zamedziť prenikanie vody, ktorá pôsobí pod tlakom a závisí od
štruktúry materiálu, je dôležitá pre krytiny, izolácie, potrubia
Mrazuvzdornosť – je schopnosť materiálu NASIAKNUTÉHO VODOU ODOLÁVAŤ
STRIEDAVÉMU ZAMRAZOVANIU A ROZMRAZOVANIU
Trvanlivosť – je odolnosť materiálu proti pôsobeniu vonkajších a vnútorných vplyvov.
Vonkajšie vplyvy:
-Fyzikálne – nepriaznivé poveternostné vplyvy
-Chemické – pôsobenie agresívnych vôd, plynov, pár
-Biologické – pôsobenie plesní, húb, hmyzu
-Mechanické – namáhanie
Vnútorné vplyvy
-Štruktúra a skladba materiálu
-Fyzikálne a chemické vlastnosti
Akustická vodivosť – je schopnosť materiálu ŠÍRIŤ ZVUK a závisí od prostredia. Akusticky
tvrdé materiály šíria rýchlejšie a lepšie ho odrážajú. Akusticky mäkké lepšie zvuk pohlcujú. Medzi
akustické vlastnosti patrí aj zvuková pohltivosť, vzduchová a kroková nepriezvučnosť,
Pevnosť – je schopnosť materiálu prenášať napätie vyvolané vonkajšími zaťaženiami. Rozlišujeme
pevnosť v tlaku, ťahu, strihu, šmyku, krútení.
Pružnosť – je schopnosť materiálu pri zaťažení deformovať sa a po odlahčení sa čiastočne alebo
úplne vracať do pôvodného stavu
Hygienické kritéria : zabezpečiť klímu prostredia, aby nevznikali plesne
Požiarne kritéria : Odolnosť voči vysokým teplotám tzv. TEPELNÁ ODOLNOSŤ je schopnosť
materiálu odolávať vysokým teplotám až do ich porušenia. Podľa odolnosti proti teplotám sa delia na:
Spáliteľné
Nespáliteľné
Žiaruvzdorné (t>1500°C)
Ohňovzdorné (nehoria ani nemenia svoje vlastnosti)
Poloohňovzdorné (nehoria, ale menia svoje vlastnosti)

Teplotechnické vlastnosti stavebných látok a ich vplyv na stavebné konštrukcie
Aby sme mohli posudzovať a navrhovať stavebné konštrukcie z tepelnotechnického hľadiska, musíme
poznať tepelnotechnické vlastnosti stavebných látok. a to predovšetkým:
– súčiniteľ tepelnej vodivosti – najdôležitejší faktor, hlavný parameter pri šírení tepla vedením. (má
vplyv: merná a objemová hmotnosť, pórovitosť, vlhkosť, smer tepelného toku neizotropných látok,
chemické zloženie,teplota)
– merné teplo a súčiniteľ difúzie vodnej pary.

b)Značenie stavebných materiálov vo výkrese

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!