Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 15

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 2826 Views

a)Komíny
Komín je jednovrstvová alebo dvojvrstvová zvislá konštrukcia, ktorá odvádza plynné

spaliny do voľného priestoru.
Funkcia komína je ťah v komínovom prieduchu, ktorý závisí od rozdielnej hmotnosti
vonkajšieho vzduchu a odvádzaných spalín.(rozdiel teplôt)
Účel komína je odvod spalín a vetranie.
Rozdelenie komínov:
1. podľa prierezov komínových prieduchov: úzke, stredné, prielezné
2. podľa priebehu: priame, uhýbané
3. podľa spôsobu výstavby: murované, montované, monolitické
4. podľa usporiadania komínových prieduchov
• priebežné – všetky komínové prieduchy sú založené na najnižšom podlaží.
Môžu byť priame alebo uhýbané.
• poschodové – stavebná výška komínových prieduchov je rôzna
• prepažené so spoločným zberačom – v najnižšom podlaží je spoločný zberač
• spoločné – komínové prieduchy odvádzajú spaliny z viacerých spotrebičov
v rôznych podlažiach
5. podľa druhu používaného paliva: tuhé palivo, kvapalné palivo, plynné palivo.

Jednotlivé prvky komínového telesa
Dymovod – stavebný prvok, ktorý spája spotrebič so sopúchom.
Komínový prieduch – dutina v konštrukcii komína určená na odvod spalín do voľného
ovzdušia. Môžu byť kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu. Musí mať po
celej dĺžke nemenný prierez.
Komínová vložka – konštrukčný prvok, ktorého vnútorný povrch dochádza do styku
so spalinami.
Komínový plášť – vonkajší povrch komína, ktorý dochádza do kontaktu s prostredím alebo
vonkajším okolím. Musí byť z nehorľavého materiálu, odolný voči účinkom spalín aj mrazu,
musí byť tesný, musí zamedzovať unikaniu spalín.
Komínový sopúch – otvor v komínovom plášti a komínovej vložke, slúžiaci na pripojenie
dymovodov a prieduchu komína. Je otvor, ktorým sa vykurovacie zariadenie pripája ku
komínovým prieduchom. Majú byť priame a čo najkratšie.
Komínový systém – komín, ktorý je zostavený s použitím kompatibilných prvkov
stanovených alebo určených výrobcom.
Jednovrstvový komín – komín, ktorého prieduch tvorí komínový plášť alebo blok.
Viacvrstvový komín – komín, ktorého konštrukcia sa skladá z komínovej vložky
vytvárajúcej komínový prieduch, z izolačnej vrstvy a z komínového plášťa.
Opláštenie – vrstva pokrývajúca komín.
Spotrebič palív- zariadenie, v kt sa spaľovaním premieňa chemická energia paliva na teplo.
Vyberacie otvory – slúžia na vyberanie sadzí v najspodnejšej časti prieduchu komína.
Zariaďujeme ich na voľne prístupnom mieste najmenej 300mm nad podlahou. Všetky
vyberacie otvory musia byť uzatvorené, chránené dvierkami a prístupné.
Vymetacie otvory – dĺžka komínového prieduchu je max 6m,musia byť uzatvorené,
umiestnené 800-1200 mm nad podlahou, podlaha musí byť nehorľavá.
Komínová hlava – ukončuje komínové teleso nad strechou.
Každý komín musí mať základ a hydroizoláciu.

b)Zásady kreslenia komínov

Zásady návrhu komínov pri šikmej a plochej streche

Príklad umiestnenia drevenej konštrukcie v blízkosti komínových telies

Komínové prvky a komínové príslušenstvo

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!