Okruhy maturitných otázok matematika

Okruhy maturitných otázok matematika

Kružnica a kruh
definícia
konštrukcia kružnice
obvody, obsahy kružníc, dĺžka kružnicového oblúku, ve+kosť
kruhového výseku a odseku
– vzájomná poloha p->k
k->k

1.


2. Druhy matematických dôkazov
– matematická veta- axioma
– matematický dôkaz
o priamy
o nepriamy
o dôkaz sporom
– matematická indukcia

3.

Pravouhlý trojuholník
popis strán a uhlov
Euklidove vety >>>>>
Pytagorove vety >>>a súvislosť medzi nimi
Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku
Obsah a obvod trojuholníka
Tálesová kružnica

4. Geometrická postupnosť
– vzorce a použitie

5.
Reálne čísla
druhy intervalov
spôsoby vyjadrenia intervalov
Absolútna hodnota
Geometrický význam absolútnej hodnoty
Interval

6.
Mocninová funkcia
definícia n- tej mocniny
mocnina s prirodzeným mocniteľom
so záporným mocniteľom a s mocniteľom 0
rozdelenie mocninových funkcií
grafy a vlastnosti mocninových funkcií

7.
Uhol a uhly v mnohouholníku
konvexný < menej ako 180>
nekovexný <viac ako 180>
konvexné a nekonvexné mnohouholníky
súčet uhlov v mnohouholníkoch
veľkosti uhlov v pravouhlom trojuholníku

8.


Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov
zhodnosť <s s s>
podobnosť <u u u / u s u / s u s>
pomer podobnosti

9. Aritmetická postupnosť
– vzorce a použitie

10.
Obor prirodzených čísel
– všetko

11.
Funkcia a jej vlastnosti
– definičný obor
– obor funkčných hodnôt
– rastúca , klesajúca
– grafy

12.
Trojuholníky
– rozdelenie
– druhy trojuholníkov
– ťažisko
– výšky
– ťažnice
– strany
– osi strán a uhlov
– vpísaná a opísaná kružnica
– vzorce

13.
Goniometrické funkcie
– všetko

14.
Pojem postupnosti
– určenie
– graf
– vlastnosti(ohraničená/neohraničená, klesajúca/rastúca)
– čím sa líši graf postupnosti od grafu funkcie

15.
Logaritmické funkcie
– všetko

16.
Výroky a operácie s výrokmi
– pravda, nepravda
– čo je výrok
– implikácia, ekvivalencia, disjunkcia
– tautológia
– hypotéza
– axióma
– úsudok

17.
Exponenciálna funkcia
– všetko

18.
Mocniny a odmocniny
– vzore

19.
Uhly v kružnici a kružnicová miera
– oblúková miera
– stredový uhol
– obvodový uhol
– Tálesova kružnica
– Stupňová a olúková miera ( radiány)

20.
Stereometria
– polohové vlastnosti útvarov v priestore
– vety o rovnobežnosti rovín a priamok
– rezy telies
– vzájomná poloha v rovine:
o p- > p
o p-> roviny
o roviny -> roviny

21.
Lineárne a kvadratické funkcie
– všetko

22.
Množiny a operácie s nimi
– všetko

23.
Pravdepodobnosť
– všetko

24.
Karteziánska sústava súradníc
– súradnice bodu
– kvadranty
– vzdialenosti dvoch bodov

25.
Štatistika
– diagramy (stĺpcový, kruhový, histogram)
– všetko

26.
Kombinatorika
– kombinatorické pravidlo súčinu
– variácie, permutácie a kombinácie
– kombinačné číslo
– Pascalov trojuholník

27.
Základné zobrazenia v rovine
– stredová a osová súmernosť
– posunutie, otočenie

28.

29.

Štvoruholníky a n- uholníky

Metrické vlastnosti útvarov v rovine


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!